• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1754/UBND-VX năm 2013 chấn chỉnh công tác điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Tải về Công văn 1754/UBND-VX
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1754/UBND-VX
V/v chấn chỉnh công tác điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm

Tuyên Quang, ngày 02 tháng 8 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các ngành thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình giảm nghèo cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện thành phố.

Căn cứ Công văn số 2578/LĐTBXH-BHXH ngày 15/7/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chấn chỉnh công tác điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo hàng năm;

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình giảm nghèo cấp tỉnh: Chịu trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo triển khai công tác giảm nghèo ở địa phương được phân công phụ trách; thẩm định và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu tăng, giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm của địa phương được phân công phụ trách.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các ngành thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình giảm nghèo cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan: Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm cho các địa phương; tổng hợp kết quả báo cáo tình hình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn toàn tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

3.1. Hàng năm, tổ chức phân loại hộ nghèo trên địa bàn, xây dựng các giải pháp hỗ trợ cụ thể cho từng hộ nghèo trên cơ sở các chính sách giảm nghèo hiện hành và nhu cầu của hộ nghèo từ đó xác định được mục tiêu giảm nghèo để các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch và giải pháp tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo trên địa bàn. Kết quả giảm nghèo của các huyện, thành phố chỉ được xác định thông qua việc tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn hàng năm.

3.2. Chỉ đạo tổ chức rà soát thực hiện nghiêm túc quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm trên địa bàn theo đúng quy định tại Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05/9/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm.

Trong quá trình điều tra, rà soát, phải thực hiện nghiêm túc quy định việc niêm yết công khai danh sách hộ thuộc diện bình xét; tổ chức thẩm định kết quả điều tra, rà soát của các xã, phường, thị trấn; trường hợp thấy kết quả rà soát chưa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, phải tổ chức phúc tra lại trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3.3. Bắt đầu từ năm 2013, kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm của các huyện, thành phố phải được báo cáo với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, thành phố cho ý kiến trước khi Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có quyết định phê duyệt chính thức; sau khi phê duyệt chính thức Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh (đồng gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp) để làm cơ sở ban hành Quyết định phê duyệt chính thức kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn toàn tỉnh và báo cáo với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Yêu cầu các ngành thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình giảm nghèo cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện; trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp) để chỉ đạo, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT phụ trách Văn xã;
- CVP, PCVP phụ trách văn xã;
- Trưởng phòng VX;
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Bích Việt

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1754/UBND-VX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang   Người ký: Vũ Thị Bích Việt
Ngày ban hành: 02/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1754/UBND-VX

331

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204512