• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật Thủ đô

 

Công văn 1771/BGTVT-PC triển khai thi hành Luật Thủ đô do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Công văn 1771/BGTVT-PC
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1771/BGTVT-PC
V/v triển khai thi hành Luật Thủ đô

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Vụ: Vận tải, Kết cấu hạ tầng giao thông, Khoa học công nghệ, Môi trường, Pháp chế;
- Tổng cục Đường bộ;
- Trung tâm công nghệ thông tin;
- Báo Giao thông vận tải.

 

Ngày 21/11/2012, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Thủ đô, có hiệu lực từ ngày 01/7/2013. Đây là đạo luật quan trọng, quy định vị trí và vai trò của Thủ đô; chính sách xây dựng, phát triển Thủ đô; trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Thực hiện kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủ đô ban hành kèm theo Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 25/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ (gửi kèm theo công văn này), Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị thực hiện như sau:

1. Về công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thủ đô:

- Giao các Vụ: Vận tải, Kết cấu hạ tầng giao thông, Khoa học công nghệ, Môi trường, Pháp chế và Tổng cục Đường bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong việc phối hợp với các Bộ (Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường), HĐND thành phố Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội để xây dựng kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Thủ đô sau:

a) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về biện pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan, đơn vị.

b) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch, kiến trúc đối với khu vực cải tạo, tái thiết đô thị tại các quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng.

c) Thông tư quy định quy chuẩn môi trường đối với nước thải, khí thải và tiếng ồn trên địa bàn Thủ đô.

d) Quyết định của HĐND thành phố Hà Nội ban hành biện pháp bảo đảm việc thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư quan trọng.

đ) Quyết định của HĐND thành phố Hà Nội ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ôtô, xe cơ giới; đầu tư phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn và áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải.

2. Về công tác tuyên truyền phổ biến Luật Thủ đô

a) Vụ Pháp chế:

- Phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin đăng tải bài viết giới thiệu chuyên sâu về Luật Thủ đô.

- Chủ trì tham mưu cho lãnh đạo Bộ trong việc phối hợp với Bộ Tư pháp, UBND thành phố Hà Nội khi có yêu cầu về việc tuyên truyền phổ biến Luật Thủ đô.

b) Báo Giao thông vận tải: chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế để tuyên truyền Luật Thủ đô trên Báo Giao thông vận tải.

3. Kinh phí thực hiện: theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị trên thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1771/BGTVT-PC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 05/03/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1771/BGTVT-PC

260

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
173091