• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1783/TCT-HTQT năm 2018 về hướng dẫn áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam - Hàn Quốc do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 1783/TCT-HTQT
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1783/TCT-HTQT
V/v hướng dẫn áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam - Hàn Quốc.

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục Thuế TP. Hải Phòng;
- Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số LGDVH/171206 ngày 6/12/2017 của Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng đề nghị hướng dẫn áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc (sau đây gọi tắt là Hiệp định thuế) đối với thu nhập từ phí bảo hiểm của Công ty Bảo hiểm thương mại Hàn Quốc (K-Sure) phát sinh từ hợp đồng vay tín dụng của Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng (Công ty) và các Ngân hàng cho vay nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Luật kinh doanh bảo hiểmkhoản 1, khoản 2 Điều 90 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; trường hợp Công ty thanh toán phí bảo hiểm cho Công ty K-Sure nhưng không sử dụng dịch vụ bảo hiểm và không có các tài liệu, hợp đồng về việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho Công ty thì khoản thu nhập từ việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm của Công ty K-Sure không thuộc đối tượng áp dụng Hiệp định thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế và Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Website TCT;
- Cục QLGSBH, Vụ PC (BTC);
- Vụ DNL (TCT);
- Lưu: VT, HTQT (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Thị Thanh Bình

 

 

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 90. Đối tượng cung cấp và sử dụng dịch vụ bảo hiểm, môi giới bảo hiểm qua biên giới

1. Đối tượng cung cấp dịch vụ bảo hiểm, môi giới bảo hiểm qua biên giới (sau đây gọi là cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới) là doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài có trụ sở chính tại quốc gia mà Việt Nam và quốc gia đó đã ký kết các điều ước quốc tế về thương mại trong đó có thỏa thuận về cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam.

2. Đối tượng sử dụng dịch vụ bảo hiểm cung cấp qua biên giới là doanh nghiệp đã thành lập ở Việt Nam có sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trên 49% vốn điều lệ và người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1783/TCT-HTQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Trần Thị Thanh Bình
Ngày ban hành: 14/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1783/TCT-HTQT

205

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
383010