• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Công văn 17865/BTC-QLCS năm 2017 về xử lý xe ô tô dôi dư sau khi sắp xếp lại do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 17865/BTC-QLCS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17865/BTC-QLCS
V/v xử lý xe ô tô dôi dư sau khi sắp xếp lại

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn s11702/VPCP-KTTH ngày 02/11/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý xe ô tô dôi dư sau khi sắp xếp lại, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ kết quả rà soát, sắp xếp lại xe ô tô theo Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quyết định hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định và tổ chức thực hiện xử lý xe ô tô dôi dư chưa được xử lý bảo đảm đúng tiêu chuẩn, định mức, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch theo quy định, c thể:

1. Thanh lý đối với số xe ô tô đủ Điều kiện thanh lý theo quy định, việc bán thanh lý phải được thực hiện theo hình thức đấu giá công khai, không áp dụng hình thức bán chỉ định.

2. Chuyển xe ô tô phục vụ công tác chung sang xe ô tô chuyên dùng đối với xe phù hợp chủng loại theo tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng đã được cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định.

3. Điều chuyển xe ô tô từ nơi thừa sang nơi thiếu so với tiêu chuẩn, định mức, bảo đảm hiệu quả sử dụng tài sản nhà nước theo quy định.

4. Bán đối với xe ô tô chưa đủ Điều kiện thanh lý nhưng không đủ Điều kiện chuyển sang xe ô tô chuyên dùng hoặc tại thời điểm quyết định xử lý không có cơ quan, tổ chức, đơn vị đề nghị tiếp nhận; việc bán xe ô tô phải được thực hiện theo hình thức đấu giá công khai, không áp dụng hình thức bán chỉ định; việc quản lý, sử dụng số tiền thu được thực hiện theo quy định của pháp luật.

5. Việc tổ chức bán đấu giá xe ô tô có quyết định thanh lý, quyết định bán của cơ quan, người có thẩm quyền được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và pháp luật về đấu giá tài sản. Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ bán xe ô tô phải thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người có tài sản bán đấu giá quy định tại Điều 47 của Luật Đấu giá tài sản.

6. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có xe ô tô xử lý theo các hình thức quy định tại các điểm 1, 2, 3 và 4 Công văn này và các cơ quan, tổ chức, đơn vị được tiếp nhận tài sản Điều chuyn có trách nhiệm báo cáo kê khai đ đăng nhập biến động về tài sản vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để phối hợp giải quyết theo quy định.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Vụ: PC, HCSN, NSNN
- Lưu: VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

 

Điều 47. Quyền và nghĩa vụ của người có tài sản đấu giá

1. Người có tài sản đấu giá có các quyền sau đây:

a) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá;

b) Tham dự cuộc đấu giá;

c) Yêu cầu tổ chức đấu giá tài sản dừng việc tổ chức đấu giá khi có căn cứ cho rằng tổ chức đấu giá tài sản có hành vi vi phạm quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 9 của Luật này;

d) Yêu cầu đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá dừng cuộc đấu giá khi có căn cứ cho rằng đấu giá viên có hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều 9 của Luật này; người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại các điểm b, c hoặc d khoản 5 Điều 9 của Luật này;

đ) Đơn phương chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc đề nghị Tòa án tuyên bố hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá vô hiệu theo quy định của Luật này và quy định của pháp luật về dân sự;

e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Người có tài sản đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:

a) Chịu trách nhiệm về tài sản đưa ra đấu giá;

b) Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản;

c) Giao tài sản và các giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá cho người mua được tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật;

d) Báo cáo cơ quan có thẩm quyền về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, diễn biến cuộc đấu giá và kết quả đấu giá tài sản trong trường hợp đấu giá tài sản nhà nước;

đ) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 17865/BTC-QLCS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành: 29/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 17865/BTC-QLCS

277

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377682