• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước

 

Công văn 1787/TTg-ĐMDN năm 2015 về đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1787/TTg-ĐMDN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1787/TTg-ĐMDN
V/v đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

Xét đề nghị của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (các công văn số: 2000/ĐTKDV-KHTH ngày 22 tháng 7 năm 2015, 2186//ĐTKDV-KHTH ngày 13 tháng 8 năm 2015, 2490/ĐTKDV-QLVĐT3 ngày 18 tháng 9 năm 2015) về nắm giữ vốn, đầu tư dài hạn đối với 19 doanh nghiệp tại đề án chiến lược của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tiếp tục nắm giữ vốn, đầu tư dài hạn đối với các doanh nghiệp sau:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư SCIC (SIC);

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác và chế biến đá An Giang;

- Công ty cổ phần Cảng Vũng Áng Việt Lào;

- Công ty cổ phần Đầu tư Bảo Việt SCIC;

- Tập đoàn Bảo Việt;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Đầu tư thương mại Tràng Tiền;

- Công ty Cphần TRAPHACO;

- Công ty cổ phần Dược Hậu giang;

- Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.

2. Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước chọn thời gian thích hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc thoái hết vốn nhà nước tại 10 doanh nghiệp (phụ lục kèm theo) nhằm đạt được lợi ích cao nhất./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, PTTg Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: Tài chính, KH&
ĐT, GTVT;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN: Lê Mạnh Hà, Nguyễn Khắc Định, các Vụ: KTN, KTTH;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b).
 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

CÁC DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN THOÁI HẾT VỐN NHÀ NƯỚC

(Kèm theo công văn số 1787/TTg-ĐMDN ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Tên doanh nghiệp

Tỷ lệ % Nhà nước đang nắm giữ

1

Tổng công ty cổ phần Bảo Minh

50,7%

2

Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc Gia Việt Nam

40,4%

3

Công ty cổ phần cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

46,6%

4

Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong

37,1%

5

Công ty cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam

47,6%

6

Công ty cổ phn Nhựa Bình Minh

38,4%

7

Công ty cổ phần sữa Việt Nam

45,1%

8

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa giang

49,9%

9

Công ty cổ phần FPT

6,0%

10

Công ty cổ phần viễn thông FPT

50,2%

 

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1787/TTg-ĐMDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 08/10/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1787/TTg-ĐMDN

169

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
354824