• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư

Công văn 1791/VPCP-CN năm 2018 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1791/VPCP-CN
V/v chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tại văn bản số 18/TTr-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2018 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình (Dự án), Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 9042/VPCP-KTN ngày 24 tháng 10 năm 2016 trong việc phối hợp với các cơ quan có liên quan (các Bộ: Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường) để thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: QP, NN&PTNT, TNMT, KHĐT, TC, XD;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, K
TTH, NN, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (3) pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1791/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 26/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1791/VPCP-CN

135

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375357