• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước


 

Công văn 1798/BTP-BTNN năm 2018 về triển khai thi hành các văn bản hướng dẫn Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước do Bộ Tư pháp ban hành

Tải về Công văn 1798/BTP-BTNN
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1798/BTP-BTNN
V/v triển khai thi hành các văn bản quy định chi tiết Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi:

- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 15 tháng 5 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2018/NĐ-CP quy định chi tiết mt sđiều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). Ngày 17 tháng 5 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BTP ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước (Thông tư số 04/2018/TT-BTP). Các văn bản này có hiệu lực thi hành cùng thời điểm Luật có hiệu lực thi hành (từ ngày 01 tháng 7 năm 2018). Đtriển khai thi hành có hiệu quả Luật và các văn bản nêu trên, Bộ Tư pháp trân trọng đnghị Tòa án nhân dân ti cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là các bộ) và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm thực hiện một số công việc sau đây:

I. Đối với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình tổ chức phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị định số 68/2018/NĐ-CP và Thông tư số 04/2018/TT-BTP tới đội ngũ cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác bồi thường nhà nước trong cơ quan, đơn vị.

II. Đối với các bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị định số 68/2018/NĐ-CP và Thông tư số 04/2018/TT-BTP tới đội ngũ cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác bồi thường nhà nước trong phạm vi quản lý của mình.

2. Chỉ đạo tổ chức pháp chế tham mưu cho bộ chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện Luật, Nghị định số 68/2018/NĐ-CP và Thông tư số 04/2018/TT-BTP trong phạm vi quản lý của bộ.

3. Chỉ đạo Sở Tư pháp chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thi hành Luật, Nghị định số 68/2018/NĐ-CP và Thông tư số 04/2018/TT-BTP , đặc biệt là các quy định về quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước, tham gia giải quyết bồi thường theo quy định của pháp luật.

4. Chỉ đạo Sở Tài chính chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện các quy định về tham gia giải quyết bồi thường, lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bồi thường.

Trên đây là một số nội dung triển khai thi hành các văn bản quy định chi tiết Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- C
ng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (đ đăng tải);
- Lưu: VT, Cục BTNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Khánh Ngọc

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1798/BTP-BTNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Nguyễn Khánh Ngọc
Ngày ban hành: 24/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1798/BTP-BTNN

303

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
386919