• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

 

Công văn 1804/BGDĐT-VP năm 2017 hưởng ứng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 1804/BGDĐT-VP
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1804/BGDĐT-VP
V/v hưởng ứng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

 

Kính gửi:

- Giám đốc đại học Quốc gia, đại học vùng;
- Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng;
- Giám đốc các học viện và các đơn vị trực thuộc;
- Giám đốc sở giáo dục và đào tạo.

Hưởng ứng Lễ phát động đợt cao điểm vận động toàn dân tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Giám đốc đại học quốc gia, đại học vùng; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng; Giám đốc các học viện và đơn vị trực thuộc; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Tăng cường tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với người có công với cách mạng. Thúc đẩy và nâng cao chất lượng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, tích tham gia xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trung ương và địa phương.

2. Thường xuyên quan tâm, chăm lo đến những đối tượng bị thiệt thòi, những nạn nhân của chiến tranh có hoàn cảnh khó khăn… trong cơ quan, đơn vị và trên địa bàn; chủ động đề xuất, kiến nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết.

3. Động viên và phát huy vai trò gương mẫu, tích cực của người có công với cách mạng, thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua yêu nước, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử của Bộ;
- Lưu: VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phạm Mạnh Hùng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1804/BGDĐT-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Phạm Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 28/04/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1804/BGDĐT-VP
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
347679