• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp

Công văn 1806/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2018 về đôn đốc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong doanh nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1806/LĐTBXH-QHLĐTL
V/v đôn đốc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong các doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 19/6/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Khoản 3, Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (sau đây gi tắt là Nghị định số 60/2013/NĐ-CP) áp dụng chung đối với các doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Qua gần 05 năm triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP , nhiều người sử dụng lao động đã nhận thức đầy đủ hơn về dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, trin khai và thực hiện nhiều hình thức nhằm phát huy dân chủ của người lao động trong việc tham gia và giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động, quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; lắng nghe và giải quyết kịp thời các kiến nghị của người lao động, bảo đảm quyền và lợi ích hp pháp, chính đáng của người lao động, góp Phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhìn chung việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong các doanh nghiệp chưa rộng khắp, chưa đều giữa các địa phương, chưa thường xuyên, liên tục và thực chất.

Để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại trong việc thực hiện quy định về quy chế dân chủ trong doanh nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc cho các cấp, các ngành, các doanh nghiệp; xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành tại địa phương trong việc chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

2. Hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng, kiện toàn quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc đảm bảo thực hiện dân chủ theo khuôn khổ pháp luật và phù hợp với đặc điểm, tình hình hoạt động của doanh nghiệp; triển khai thực hiện hiệu quả các hình thức dân chủ cơ sở, nhất là việc tổ chức đối thoại định kỳ, tổ chức hội nghị người lao động đ tạo Điều kiện cho người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của người lao động, qua đó góp Phần phòng ngừa và hạn chế tranh chp lao động, xây dựng doanh nghiệp phát triển bn vững.

3. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định tại Nghị định số 60/2013/NĐ-CP , đặc biệt chú trọng đến các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đối với những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, cần phải xử lý kịp thời, nghiêm túc theo quy định tại Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

4. Hằng năm, phối hợp với Liên đoàn lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động tại địa phương tổ chức sơ kết đánh giá tình hình thực hiện quy định tại Nghị định 60/2013/NĐ-CP , trên cơ sở đó rút kinh nghiệm những bài học thực tế và những mô hình tốt trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và đề xuất giải pháp, kiến nghị đề xuất hoàn thiện công tác quản lý nhà nước tại địa phương trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, tổng hợp báo cáo gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai chỉ đạo, thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, đề nghị Quý cơ quan phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đphối hợp giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự Đảng (để b/c);
- Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (để b/c);
- Lưu: VT, Cục QHLĐTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

 

Điều 63. Mục đích, hình thức đối thoại tại nơi làm việc
...
3. Người sử dụng lao động, người lao động có nghĩa vụ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo quy định của Chính phủ.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1806/LĐTBXH-QHLĐTL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 11/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1806/LĐTBXH-QHLĐTL

111

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
382002