• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Luật đất đai

Văn bản pháp luật về Kế hoạch sử dụng đất

 

Công văn 1806/VPCP-KTTH năm 2020 về báo cáo dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1806/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1806/VPCP-KTTH
V/v Báo cáo dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2020

 

Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Để chuẩn bị nội dung báo cáo cấp có thẩm quyền về dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, làm việc trực tiếp, phối hợp chặt chẽ với các Bộ: Tài chính, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, cơ quan liên quan:

a) Khẩn trương xây dựng dự thảo báo cáo Bộ Chính trị về tình hình phòng chống dịch Covid-19; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới; đề xuất, kiến nghị Bộ Chính trị cho chủ trương, định hướng chỉ đạo về các vấn đề lớn và giao nhiệm vụ cho Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ, các Tỉnh ủy, Thành ủy và các cơ quan liên quan về phòng chống dịch và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đi sống cho nhân dân; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 12 tháng 3 năm 2020.

b) Khẩn trương xây dựng dự thảo báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình phòng chống dịch Covid-19; các tác động, ảnh hưởng trên các lĩnh vực; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới và đề xuất, kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên các lĩnh vực cần sớm triển khai thực hiện thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội, đặc biệt là về các giải pháp về thuế, phí, lệ phí, chi ngân sách nhà nước, trong đó có nhiệm vụ chi cấp bách phòng chống dịch và việc chuyển đổi từ đầu tư theo hình thức đối tác công tư sang đầu tư công đối với các dự án trọng điểm, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; về các chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho người dân, doanh nghiệp; về việc sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan để phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống cho nhân dân, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 3 năm 2020.

2. Đây là những vấn đề rất quan trọng, cấp bách, các Bộ, cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm các mốc thời gian báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại điểm 1 nêu trên để sớm báo cáo Bộ Chính trị và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ, Cục: KGVX, PL, CN, KSTT, TH;
- Lưu: VT, KTTH (3).H.Dung

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1806/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Thị Thu Vân
Ngày ban hành: 09/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1806/VPCP-KTTH
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
437198