• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1808/TTg-KGVX năm 2014 chủ trương thành lập Trường Đại học Khánh Hòa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1808/TTg-KGVX
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1808/TTg-KGVX
V/v Chủ trương thành lập Trường Đại học Khánh Hòa

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ
Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ
Tài chính;
- Bộ
Nội vụ;
-
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

 

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 265/TTr-BGDĐT ngày 24 tháng 4 năm 2014 và Tờ trình số 762/TTr-BGDĐT ngày 08 tháng 9 năm 2014 về việc phê duyệt chủ trương thành lập Trường Đại học Khánh Hòa trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang và Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang theo tinh thần Kết luận của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (Kết luận số 53-KL/TW ngày 24 tháng 12 năm 2012) và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 135/VPCP-V.III ngày 05 tháng 01 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ:

1. Đồng ý chủ trương thành lập Trường Đại học Khánh Hòa trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang và Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, có trụ sở chính tại thành phố Nha Trang.

2. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Dự án thành lập Trường Đại học Khánh Hòa trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang và Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Trường Cao đẳng SP Nha Trang;
- Trường Cao đẳng VH - NT và DL Nha Trang;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, TTK HĐGD, các Vụ: PL, TH, KTN, KTTH, V.III;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1808/TTg-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 18/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1808/TTg-KGVX

184

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
249981