• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 1814-CV-BTCTW xây dựng Báo cáo và biểu mẫu tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016 do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

Tải về Công văn 1814-CV-BTCTW
Bản Tiếng Việt

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TỔ CHỨC
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 1814-CV/BTCTW
V/v xây dựng Báo cáo và biểu mẫu tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các ban tổ chức tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc Trung ương;
- Tổng cục Chính trị QĐND, Cục Tổ chức, Cục Cán bộ (Bộ Quốc phòng);
- Tổng cục Chính trị CAND, Cục công tác Đảng và công tác quần chúng, Cục Tổ chức, cán bộ (Bộ Công an)

 

Để có đánh giá khách quan, tổng thể về kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016, Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân chủ động xây dựng Báo cáo tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016 của địa phương, cơ quan, đơn vị mình và phụ lục các biểu mẫu số liệu gửi kèm.

I. Về Báo cáo tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

Báo cáo cần đánh giá tổng thể, khách quan, trung thực về kết quả, tình hình công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; nhấn mạnh những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế, yếu kém trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện ở địa phương, đơn vị (kèm theo các số liệu minh họa, so sánh với cùng kỳ năm ngoái và cùng thời điểm nhiệm kỳ trước để làm nổi bật những nhận định, đánh giá và phân tích). Cụ thể như sau:

1. Các nhiệm vụ trọng tâm

- Cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Kết luận số 01-KL/BTCTW, ngày 02/4/2016 tại Hội nghị tổng kết năm 2016 và Kết luận số 02-KL/BTCTW, ngày 24/10/2016 tại Hội nghị đánh giá tình hình công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2016.

- Việc tham mưu công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; sắp xếp, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021.

- Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong Đảng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XI về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục cải cách hành chính trong Đảng; đổi mới, cải tiến phong cách, lề lối làm việc của cơ quan tổ chức cấp uỷ các cấp.

2. Các nhiệm vụ công tác chuyên môn

a. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở các cấp; trong đó, tập trung:

(i) Việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan trong hệ thống chính trị:

- Thực trạng và kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả[1].

- Kết quả đổi mới tổ chức và cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công; kết quả xã hội hóa, khuyến khích thành lập các tổ chức cung ứng dịch vụ công thuộc các thành phần ngoài Nhà nước trên địa bàn; kết quả tách chức năng quản lý nhà nước và quản lý sự nghiệp.

- Kết quả cải cách hành chính, chế độ công vụ, công chức trong các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

- Thực trạng biên chế, cơ cấu, chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; kết quả tinh giản biên chế của trong các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

(ii) Kết quả xây dựng vị trí việc làm trong các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

(iii) Kết quả rà soát, điều chỉnh, bổ sung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

(iv) Kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, quy định chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tương đồng trong hệ thống chính trị tại địa phương (nếu có).

b. Triển khai đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ từ công tác nhân sự thường xuyên đến công tác quản lý, đánh giá, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng và chính sách cán bộ; trong đó, tập trung đánh giá việc phân công bố trí, sắp xếp cán bộ diện Ban Thường vụ cấp ủy các cấp quản lý và thực hiện chính sách cán bộ sau đại hội; việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, triển khai công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo đã thực hiện đến đâu, ở cấp nào và có khó khăn gì; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và bí thư cấp ủy các cấp; kết quả thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã tại những nơi có điều kiện;…

c. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và xây dựng đội ngũ đảng viên; trong đó, tập trung đánh giá: hoàn thiện tổ chức đảng dưới cấp xã; xây dựng và phát triển các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; sắp xếp tổ chức đảng đã cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước; kết quả xóa thôn, bản chưa có chi bộ, giảm chi bộ sinh hoạt ghép; kết nạp đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân, đảng viên vi phạm chính sách KHHGĐ được kết nạp lại và quần chúng vi phạm chính sách KHHGĐ; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ và giải pháp đột phá, hiệu quả để nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; công tác quản lý cán bộ, đảng viên; việc nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên;…

d. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ; trong đó, tập trung phối hợp giải quyết, xử lý, bố trí, sử dụng đối với cán bộ, đảng viên có vấn đề về chính trị trên cơ sở các quy định của Bộ Chính trị, nhất là những vấn đề về lịch sử chính trị; đồng thời chủ động đề xuất các tiêu chí có biểu hiện vấn đề chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên.

3. Giới thiệu những sản phẩm, sáng kiến, mô hình, cách làm mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng tại các địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời đánh giá sơ bộ kết quả đạt được từ việc thực hiện các mô hình này

4. Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và nêu lên các đề xuất, kiến nghị của địa phương, cơ quan, đơn vị

5. Dự báo tình hình chung; những thuận lợi, khó khăn; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong năm 2017

II. Về các biểu mẫu số liệu (gửi kèm)

Hoàn thiện các biểu mẫu số liệu để phục vụ Báo cáo tổng kết Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (số liệu thống kê được tính đến hết năm 2016).

Đề nghị các ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng Báo cáo tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị mình và hoàn thiện các biểu mẫu kèm theo, gửi về Ban Tổ chức Trung ương (qua Văn phòng Ban) trước ngày 20/12/2016 theo địa chỉ sau:

- Đường bưu điện, đề nghị gửi về Ban Tổ chức Trung ương (qua Phòng Tổng hợp, Văn phòng Ban); Địa chỉ: số 2A Hoàng Văn Thụ - Ba Đình - Hà Nội; Điện thoại: 080.45378/0985.293.888; Fax: 080.45048

- Đường thư điện tử, đề nghị gửi qua mạng thông tin diện rộng của Đảng về hòm thư điện tử của Phòng Tổng hợp: Phong Tong Hop/BTCTW/DCS/VN@BTCTW.

Biểu mẫu kèm theo được đăng ở mục “Văn kiện - Tư liệu” trên trang thông tin điện tử của Tạp chí xây dựng Đảng: xaydungdang.org.vn để các địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động tải về, kịp thời tổng hợp.

III. Về tổ chức khảo sát

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương giao Văn phòng Ban chủ trì phối hợp với các vụ địa phương I, II, III và Vụ IV xây dựng chương trình khảo sát thực tiễn tại các địa phương, cơ sở để kịp thời xây dựng, hoàn thiện Báo cáo tổng kết Ngành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Trưởng Ban (để b/c);
- Các đ/c Lãnh đạo Ban;
- Đ/c Trợ lý Trưởng Ban;
- Các vụ I, II, III, IV (để phối hợp);
- Các đ/c CVP, Phó Chánh Văn phòng;
- Lưu VP, TH.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thanh Bình[1] Hệ thống tổ chức đảng bộ, chi bộ, ban cán sự đảng, đảng đoàn; tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của cấp ủy trong toàn Đảng; Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn trực thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp ở địa phương; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1814-CV-BTCTW   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Tổ chức Trung ương   Người ký: Nguyễn Thanh Bình
Ngày ban hành: 18/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1814-CV-BTCTW
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
333261