• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu


 

Công văn 1814/TTg-KTN năm 2014 áp dụng hình thức chỉ định nhà thầu tổng thầu EPC thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Huệ, quận I, Tp Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1814/TTg-KTN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1814/TTg-KTN
V/v Áp dụng hình thức chỉ định nhà thầu tổng thầu EPC thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Huệ, quận I, Tp Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (Công văn số 4546/UBND-ĐTMT ngày 09 tháng 9 năm 2014), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 6201/BKHĐT-QLĐT ngày 15 tháng 9 năm 2014), Xây dựng (Công văn số 2277/BXD-KTXD ngày 17 tháng 9 năm 2014) về việc áp dụng hình thức chỉ định nhà thầu tổng thầu EPC (tư vấn, xây dựng và lắp đặt thiết bị) thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Huệ, quận I, thành phố Hồ Chí Minh; Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý về nguyên tắc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu tổng thầu EPC (tư vấn, xây dựng và lắp đặt thiết bị) thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Huệ, quận I, thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu năm 2013.

- Ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt này, có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện Dự án, bảo đảm chất lượng và hoàn thành đúng tiến độ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg;
- Các Bộ: XD, KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN; TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: TH, KTTH, KGVX;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Điều 26. Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt

Trường hợp gói thầu, dự án xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt mà không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư quy định tại các điều 20, 21, 22, 23, 24 và 25 của Luật này thì người có thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1814/TTg-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 22/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1814/TTg-KTN

177

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250179