• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật hàng hải


Văn bản pháp luật về Luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo

 

Công văn 1826/TTg-NN năm 2017 về xử lý hàng hải sản tồn đọng và đối tượng tồn đọng khác tại địa bàn 04 tỉnh bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1826/TTg-NN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1826/TTg-NN
V/v xử lý hàng hải sản tồn đọng và các đối tượng tồn đọng khác tại địa bàn 04 tỉnh bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Công Thương
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế;

Để hoàn thành dứt điểm việc bồi thường, hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển tại 04 tỉnh miền Trung, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2016, Quyết định số 309/QĐ-TTg ngày 09 tháng 03 năm 2017 về ban hành định mức bồi thường thiệt hại cho các đối tượng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế bị thiệt hại do sự cố môi trường biển.

Trên cơ sở báo cáo của Ủy ban nhân dân 04 tỉnh, kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 9279/BNN-TCTS ngày 06 tháng 11 năm 2017 về báo cáo số liệu hàng hải sản tồn đọng và các đối tượng tồn đọng khác theo Thông báo số 506/TB-VPCP, ý kiến thống nhất tại cuộc họp ngày 13 tháng 11 năm 2017 với sự tham dự của lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Y tế và Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Đồng ý hỗ trợ chủ cơ sở có hàng hải sản tồn đọng và các đối tượng tn đọng khác tại địa bàn 04 tỉnh bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển, cụ thể:

a) Đối với hàng hải sản tồn đọng:

- Mức hỗ trợ: đối với sản phẩm sứa, hỗ trợ 100% giá trị lô hàng; đối với hàng hải sản tồn đọng khác, hỗ trợ 30% giá trị lô hàng.

- Khối lượng hàng hải sản tồn đọng của 04 tỉnh tối đa là 5.453,8 tấn với tổng kinh phí tối đa là 242,6 tỷ đồng, cụ thể như sau: Tỉnh Hà Tĩnh 2.708,6 tấn, kinh phí hỗ trợ 150,2 tỷ đồng; Tỉnh Quảng Bình 1.101,1 tấn, kinh phí hỗ trợ 48,5 tỷ đồng; Tỉnh Quảng Trị 1.501,0 tấn, kinh phí hỗ trợ 42,7 tỷ đồng; Tỉnh Thừa Thiên Huế 143,1 tấn, kinh phí hỗ trợ 1,2 t đồng.

- Hàng hải sản tồn đọng được hỗ trợ phải đáp ứng các tiêu chí như nêu tại điểm b khoản 1 Mục I Thông báo số 408/TB-VPCP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ, cụ thể như sau: Phải được kiểm tra và xác nhận là có thật trong kho đến thời điểm cơ quan có thẩm quyền kiểm kê kho hàng (có biên bản kiểm kê của cơ quan có thẩm quyền); có hóa đơn chứng từ hoặc bng chứng xác thực khác chứng minh được thu mua trên địa bàn trong giai đoạn xảy ra sự cố môi trường biển, không tiêu thụ được, hoặc trường hp không có hóa đơn, chứng từ hay bằng chứng chứng minh nêu trên thì phải có xác nhận của đại diện cộng đồng dân cư khu vực (lưu ý đại diện cộng đồng dân cư khu vực, ít nhất phải gồm có đại diện các thành phần: Mặt trận tổ quốc, Chi bộ, Tổ dân phố, Các đoàn thể như phụ nữ, cựu chiến binh.,..) để làm căn cứ hỗ trợ.

b) Đối với các đối tượng tồn đọng khác:

- Tổng mức kinh phí hỗ trợ tối đa là 341,3 tỷ đồng, cụ thể: tỉnh Hà Tĩnh 121,8 tỷ đồng (hỗ trợ 4.244 lao động vùng cửa sông, ven cửa sông, 2.954 chủ và người lao động tại các cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá); tỉnh Quảng Bình 214,4 tỷ đồng (hỗ trợ 15.022 lao động thu mua, sơ chế, chế biến thủy sản; dịch vụ hậu cần nghề cá, thu mua tạm trữ thủy sản; người lao động thưng xuyên thuộc địa bàn các xã/phường/thị trấn ven cửa sông); tỉnh Quảng Trị 0,32 tỷ đồng (hỗ trợ Trung tâm giống thủy sản bị thiệt hại 3,6 triệu con giống); tỉnh Thừa Thiên Huế 4,73 ty đng (lưu ý không htrợ đối tượng là chủ và người lao động trong các cửa hàng ăn uống ở trong các khu nghỉ dưỡng, khách sạn ven biển và bán quán, dịch vụ khách du lịch ven quốc lộ 1 ở thị trấn Lăng Cô).

- Định mức hỗ trợ: Áp dụng định mức chi trả, hỗ trợ cho các đối tượng đã được quy định tại Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2016 và Quyết định số 309/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Trình tự, thủ tục hỗ trợ thực hiện theo quy định tại điểm 3 khoản 1 mục II phần D Điều 1 của Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

d) Các số liệu nêu tại các mục a và b trên đây là số liệu cuối cùng để giải quyết vấn đề tồn đọng (sau này không giải quyết phát sinh thêm nữa).

Chủ tịch Ủy ban nhân dân 04 tỉnh thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 506/TB-VPCP ngày 30 tháng 10 năm 2017, bảo đảm xử lý chặt chẽ, không có khiếu kiện, khiếu nại. Trường hợp tỉnh nào phát sinh thêm số lượng, tỉnh đó có trách nhiệm thu xếp kinh phí của tỉnh chi trả.

2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện hỗ trợ theo đúng nội dung quy định tại mục 1 của văn bản này, quyết định chi trả tin h trợ cho từng trường hợp cụ thể theo đúng quy định, đúng tiêu chí, đúng đi tượng, đảm bảo công tác chi trả phải công khai, minh bạch; và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Ban Chỉ đạo (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

3. Trên cơ sở thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 408/TB-VPCP ngày 01 tháng 9 năm 2017 về việc chuyển kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đóng mới tàu cá đã được giao tại Quyết định số 12/QĐ-TTg sang thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tng dịch vụ hậu cần nghề cá (tập trung vào cảng cá, bến cá), đồng ý phân bổ cho mỗi địa phương 400 tỷ đồng để đầu tư dự án đầu tư cơ sở hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề cá.

Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân 04 tỉnh chủ động đề xuất các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề cá tại địa phương đảm bảo hiệu quả, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, tổng hợp, cân đối trên cơ sở đảm bảo phù hợp với phương án phân bổ kinh phí đã được phê duyệt và nhu cầu của địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc hỗ trợ theo quy định tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Ban Dân vận TW;
- UBTW MTTQ VN;
- Thành viên BC
Đ v các giải pháp ổn định đời sng và sản xut, kinh doanh cho nhân dân 04 min Trung bị ảnh hưởng bởi sự c môi trường;
- Ban Tôn giáo Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân t
i cao;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: KTTH, NC, QHĐP, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (03), VLA

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ
THỦ TƯỚNG
Trương Hòa Bình

 

I. CÁC NHIỆM VỤ CẦN HOÀN THÀNH NGAY

Qua 9 cuộc họp Ban Chỉ đạo, các cấp các ngành, đặc biệt là các địa phương liên quan đã tập trung chỉ đạo các giải pháp nhằm khôi phục sản xuất kinh doanh của nhân dân 04 tỉnh miền Trung để sớm ổn định đời sống. Cho đến nay, các công việc đã đi vào giai đoạn kết thúc. Đời sống nhân dân 04 tỉnh đã ổn định; Môi trường biển đã sạch trở lại như thông báo của Bộ Tài nguyên và Môi trường; du lịch tăng trưởng nhanh, các hoạt động sản xuất kinh doanh của nhân dân đã ổn định và hiệu quả. Tình hình an ninh trật tự được bảo đảm. Nhân dân tin tưởng vào chính sách, điều hành của cơ quan các cấp. Để sớm kết thúc công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ, thiệt hại yêu cầu thực hiện ngay các nhiệm vụ sau:
...
1. Về công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ thiệt hại
...
b) Đối với hàng tồn kho ngoài khối lượng 5.369 tấn:

Giao Bộ Công Thương chủ trì thành lập đoàn công tác gồm các Bộ: Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra để kiểm chứng, tập trung vào các tỉnh có số lượng vượt cao so với đã báo cáo ban đầu (5.369 tấn) theo các tiêu chí đã nêu tại Thông báo số 349/TB-VPCP ngày 10 tháng 8 năm 2017, cụ thể:

+ Hàng hải sản xác thực hiện đang tồn trong kho, chưa tiêu thụ được.

+ Có bằng chứng chứng minh nguồn gốc, được thu mua, tạm trữ trên địa bàn địa phương trong thời gian xảy ra sự cố môi trường biển.

+ Có sự giám sát, xác nhận của đại diện cộng đồng dân cư khu vực.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 1. Phê duyệt Đề án “Xác định thiệt hại, thực hiện bồi thường, hỗ trợ; khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế” với những nội dung sau đây:
...
D. NỘI DUNG
...
II. XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI VÀ BỒI THƯỜNG
...
3. Trình tự xác định thiệt hại

a) Tổ chức, cá nhân bị thiệt hại

Tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do sự cố môi trường biển trực tiếp kê khai theo biểu mẫu quy định, nộp cho thôn/xóm.

b) Thôn/xóm

- Thôn/xóm tổ chức họp cộng đồng, xem xét, thống nhất và niêm yết công khai danh sách tổ chức, cá nhân kê khai thiệt hại theo quy chế thực hiện dân chủ cơ sở.

- Trưởng thôn/xóm xác nhận đối tượng, số lượng thiệt hại vào biểu mẫu kê khai.

- Trưởng thôn/xóm tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã.

c) Ủy ban nhân dân cấp xã

- Thành lập Hội đồng đánh giá thiệt hại, trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo thôn/xóm thực hiện các bước theo quy định; thành phần tham gia Hội đồng gồm lãnh đạo chính quyền, đại diện các đoàn thể, đại diện của người dân và đại diện chức sắc tôn giáo (nếu cần thiết).

- Tổ chức rà soát, kiểm tra và niêm yết công khai theo quy chế thực hiện dân chủ cơ sở. Xác nhận số lượng thiệt hại cho từng tổ chức, cá nhân.

- Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện.

d) Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Thành lập Hội đồng đánh giá, thẩm định thiệt hại.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã thực hiện các bước theo quy định.

- Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

đ) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Tổ chức tập huấn, tuyên truyền về công tác kê khai, xác định thiệt hại đến người dân ở các thôn, xã bị thiệt hại do sự cố môi trường biển.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đôn đốc Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện các bước thống kê, xác định thiệt hại.

- Thành lập Hội đồng đánh giá, thẩm định, phê duyệt giá trị thiệt hại cho các đối tượng bị thiệt hại theo phân cấp quản lý.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1826/TTg-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trương Hòa Bình
Ngày ban hành: 29/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1826/TTg-NN

664

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
368587