• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Công văn 1826/TTg-NN về ủy quyền điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp, đất ở tại đô thị đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1826/TTg-NN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1826/TTg-NN
V/v ủy quyền điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp, đất ở tại các đô thị đến năm 2020

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ trưởng, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 7156/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 17 tháng 12 năm 2020 về điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp, đất ở tại các đô thị đến năm 2020 cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định việc điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp và đất ở tại các đô thị đến năm 2020 cho các địa phương nhằm đáp ứng cơ hội thu hút đầu tư và sử dụng đất một cách hiệu quả, kịp thời tận dụng thời cơ, chống lãng phí việc sử dụng đất trên cơ sở đề xuất của các địa phương.

2. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về quyết định điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền nêu trên, đồng thời đảm bảo chỉ tiêu sử dụng đất đã được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết số 134/2016/QH13 ngày 19 tháng 4 năm 2016./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: TNMT, KHĐT, XD;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
Các Vụ: CN, QHĐP;
- Lưu VT, NN (2). THUY

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1826/TTg-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 23/12/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1826/TTg-NN

220

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
460311