Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1826/XNK-XXHH năm 2017 về C/O mẫu JV có ngày tàu chạy khác biệt so với vận đơn do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1826/XNK-XXHH
V/v C/O mẫu JV có ngày tàu chạy khác biệt so với vận đơn

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam
(Đ/c: Lô 11-2, KCN Tân Bình, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Công ty cổ phn Acecook Việt Nam về khác biệt ngày tàu chạy của Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu JV so với vận đơn, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) có ý kiến như sau:

Điểm 4, Phụ lục 4 (Những thông tin tối thiểu của C/O) ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BCT ngày 18 tháng 5 năm 2009 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác Kinh tế quy định:

“4. Thông tin vận tải (bao gồm ngày giao hàng, cảng dỡ hàng, tên tàu hoặc số hiệu chuyến bay) (nếu biết); ”

Trường hợp Nhà xuất khẩu kê khai thông tin ngày tàu chạy (Laden on Board) trên C/O mẫu JV, thông tin này phải phù hợp với các chứng từ kèm theo như vận tải đơn (B/L hoặc AWB), Bảng kê chi tiết hàng hóa (Packing List)...

Trường hợp có khác biệt về thông tin kê khai trên C/O so với các chứng từ kèm theo, đề nghị công ty thông báo cho Nhà xuất khẩu để yêu cầu được cấp C/O mới có thông tin phù hợp.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) thông báo để công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);

- Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan);
- Lưu: VT, XXHH, thinhvh.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thanh Hải

 

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1826/XNK-XXHH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Xuất nhập khẩu   Người ký: Trần Thanh Hải
Ngày ban hành: 27/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1826/XNK-XXHH , Cong van 1826/XNK-XXHH , Công văn 1826 , Công văn 1826 , Cong van 1826 2017 , Cong van 1826 2017

49