• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Công văn 1830/LĐTBXH-KHTC năm 2018 về báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1830/LĐTBXH-KHTC
V/v báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các đơn vị quản lý nhà nước
- Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo

Thực hiện Công văn số 2362-CV/BKTTW ngày 27/4/2018 của Ban Kinh tế trung ương về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị, Bộ yêu cầu các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 đối với lĩnh vực đơn vị phụ trách theo các nội dung cụ thể như sau:

1. Căn cứ nghiên cứu thực hiện báo cáo:

- Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 14/9/2005 và Kết luận 13-KL/TW ngày 28/10/2011 của Bộ Chính trị về “phát triển kinh tế-xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”.

- Quyết định số 191/2006/QĐ-TTg ngày 17/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng.

- Quyết định số 228/QĐ-TTg ngày 10/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 13-KL/TW ngày 28/10/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 14/9/2005.

2. Yêu cầu báo cáo:

Theo các lĩnh vực của ngành thuộc trách nhiệm chuyên môn của đơn vị được giao nhằm triển khai Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 14/9/2005 và Kết luận 13-KL/TW ngày 28/10/2011 của Bộ Chính trị. Trong đó bám sát vào các nhiệm vụ của Bộ, ngành tại các Quyết định số 191/2006/QĐ-TTg ngày 17/8/2006 và Quyết định số 228/QĐ-TTg ngày 10/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Đề cương báo cáo:

- Việc tham mưu ban hành cơ chế, chính sách nhằm triển khai Nghị quyết số 54-NQ/TW.

- Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành trên địa bàn vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2006 - 2018 (có so sánh với cả nước); làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

- Đề xuất Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045.

- Kiến nghị, đề xuất đối với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương liên quan.

Báo cáo của các đơn vị gửi về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 31/5/2018 (đồng thời gửi về hòm thư điện tử: khtc.capuy@molisa.gov.vn) để tổng hợp, báo cáo Ban Kinh tế trung ương./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quân

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1830/LĐTBXH-KHTC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Lê Quân
Ngày ban hành: 14/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1830/LĐTBXH-KHTC

142

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
382006