• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số


 

Công văn 1832/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số 582/QĐ-TTg và Quyết định 1010/QĐ-TTg đến năm 2025, nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân do Ủy ban Dân tộc ban hành

Tải về Công văn 1832/UBDT-CSDT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1832/UBDT-CSDT
V/v trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang.

y ban Dân tộc nhận được văn bn số 386/BDN ngày 29/10/2020 của Ban Dân nguyện về việc trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Kiên Giang trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV: “Theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ, các đi tượng người dân sng trên địa bàn xã, ấp có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và người dân tộc thiểu số sống trên địa bàn xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được hỗ trợ về tham gia bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, chính sách này sẽ hết hiệu lực vào cuối năm 2020, vì vậy cử tri kiến nghị quan tâm, xem xét cho tiếp tục gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số 582/QĐ-TTg và Quyết định 1010/QĐ-TTg đến năm 2025, nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân thuộc đi tượng trên. Sau khi nghiên cứu, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Ngày 12 tháng 11 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg về Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2020, thay thế Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020. Theo đó, các Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 và Quyết định số 103/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 sẽ hết hiệu lực thi hành từ ngày 31/12/2020.

Hiện nay, Ủy ban Dân tộc đã ban hành văn bản số 1625/UBDT-CSDT ngày 23/11/2020 chỉ đạo các địa phương tổ chức rà soát, xác định danh sách các thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III giai đoạn 2021-2025 theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 và dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 3/2021 để thay thế các Quyết định số 582/QĐ-TTg , Quyết định số 103/QĐ-TTg .

Trong thời gian tổ chức rà soát và chờ phê duyệt danh sách các xã, thôn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, y ban Dân tộc đã ban hành văn bản số 1760/UBDT-CSDT ngày 16/12/2020 xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ cho phép các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội (trong đó bao gồm chính sách htrợ tham gia bảo him y tế) theo danh sách xã, thôn đã được phê duyệt tại Quyết định số 582/QĐ-TTg và Quyết định số 103/QĐ-TTg cho đến khi có Quyết định mới thay thế.

Trên đây là ý kiến trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Ủy ban Dân tộc xin gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang để ủy ban Dân tộc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Dân nguyện, QH (để b.c);
- Bộ trư
ng, Chủ nhiệm UBDT;
- Cổng TTĐT của UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1832/UBDT-CSDT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc   Người ký: Đỗ Văn Chiến
Ngày ban hành: 25/12/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1832/UBDT-CSDT
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
460913