• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Công văn 1835/VPCP-QHĐP năm 2018 về Đề án xây dựng chính sách hỗ trợ xã An toàn khu (ATK), vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1835/VPCP-QHĐP
Về Đề án xây dựng chính sách hỗ trợ xã An toàn khu (ATK), vùng ATK

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 9273/TTr-BKHĐT ngày 09 tháng 11 năm 2017 về phê duyệt Đề án xây dựng chính sách hỗ trợ xã An toàn khu (ATK), vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan soạn thảo) chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan giải trình rõ những vấn đề còn chưa thống nhất, rà soát, hoàn chỉnh Đề án, báo cáo Th tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Y t
ế, Quốc phòng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban Dân tộc;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, NN, CN, NC, KGVX, TCCV;
- Lưu: VT, QHĐP(3),Thg.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1835/VPCP-QHĐP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 27/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1835/VPCP-QHĐP

180

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375412