• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội


 

Công văn 1840/BTP-KHTC năm 2020 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2021-2025 do Bộ Tư pháp ban hành

Tải về Công văn 1840/BTP-KHTC
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1840/BTP-KHTC
V/v xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2021-2025

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 13/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 (Chỉ thị số 18/CT-TTg). Thực hiện Chỉ thị trên, ngày 21/5/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1186/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 18/CT-TTg .

Để bảo đảm sự gắn kết giữa nhiệm vụ công tác tư pháp, pháp chế với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Bộ, ngành, địa phương, Bộ Tư pháp đề nghị Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ nội dung Chỉ thị số 18/CT-TTg , các Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, hướng dẫn của Bộ Tư pháp và của Bộ, cơ quan, địa phương:

(1) Kịp thời thực hiện việc đánh giá tình hình, kết quả công tác tư pháp, pháp chế 5 năm 2016-2020;

(2) Tích cực tham mưu, đề xuất định hướng, nhiệm vụ công tác tư pháp, pháp chế để đưa vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của Bộ, cơ quan, địa phương;

(3) Tổ chức nghiên cứu, góp ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 của Bộ, ngành Tư pháp trong quá trình Bộ Tư pháp tổ chức lấy ý kiến đối với các dự thảo nêu trên (dự kiến trong tháng 6/2020)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (để biết và chỉ đạo);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để biết và chỉ đạo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cổng Thông tin điện tử;
- Lưu: VT, KHTC (KH-TH).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Mai Lương Khôi

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1840/BTP-KHTC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Mai Lương Khôi
Ngày ban hành: 21/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1840/BTP-KHTC

179

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446332