• Lữu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Công văn 1841/LĐTBXH-TCGDNN năm 2018 về tăng cường tuyển sinh và nâng cao chất lượng đào tạo trình độ trung cấp với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bản Tiếng Việt

B LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1841/LĐTBXH-TCGDNN
V/v tăng cường tuyển sinh và nâng cao chất lượng đào tạo trình độ trung cấp với học sinh tốt nghiệp THCS

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Các trường trung cấp, trường cao đng

Để làm tốt công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) vào học trung cấp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các trường trung cấp, trường cao đẳng tăng cường triển khai thực hiện một số công việc sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh cho đối tượng học sinh THCS và phụ huynh về lựa chọn học trung cấp ngay sau khi tốt nghiệp THCS; phối kết hợp với chính quyền cấp xã, phường và các đoàn th, hội khuyến học ở địa phương để thông tin về các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với học sinh tham gia học trình độ trung cấp, nhất là chính sách miễn học phí, chính sách học liên thông lên trình độ cao đẳng, đại học, chính sách việc làm sau tốt nghiệp.

2. Đổi mới chương trình đào tạo trình độ trung cấp theo hướng kết hợp đào tạo nghề nghiệp và học bổ sung kiến thức văn hóa THPT theo quy định nếu người học có nhu cầu. Đảm bảo người học khi tốt nghiệp trình độ trung cấp có đủ năng lực tham gia thị trường lao động hoặc có thể tiếp tục học liên thông lên trình độ cao hơn.

3. Tăng cường hợp tác với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên để tổ chức tuyển sinh, đào tạo trình độ trung cấp kết hợp học văn hóa trung học phổ thông; đảm bảo người học có đầy đủ các trang thiết bị thực hành, thực tập, đáp ứng yêu cầu về an toàn và vệ sinh lao động; tổ chức hướng nghiệp cho học sinh phổ thông theo định hướng giáo dục STEM (khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán học).

4. Phối kết hợp với các trường phổ thông tổ chức cho học sinh tham quan, trải nghiệm nghề nghiệp ngay tại các trường trung cấp, cao đẳng, qua đó thu hút sự quan tâm của các em học sinh đến với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, góp phần đẩy mạnh công tác hướng nghiệp và phân luồng.

5. Chú trọng đào tạo ngoại ngữ cho học sinh để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong nước hoặc nắm bắt nhanh các cơ hội đi lao động tại nước ngoài (Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức...).

Để có thêm thông tin, tài liệu tuyên truyền, hướng nghiệp cho học sinh các trường THCS, THPT đề nghị các trường trung cấp, cao đẳng truy cập mục Tài nguyên trên Website của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (http://gdnn.gov.vn) tìm hiu các thông tin tài liệu có liên quan.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các trường khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- C
ác Sở LĐTBXH (để ch đạo);
- Các trường TC, CĐ (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCGDNN.

KT. B TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quân

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1841/LĐTBXH-TCGDNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Lê Quân
Ngày ban hành: 14/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mới đây có Công văn 1841/LĐTBXH-TCGDNN đề nghị các trường trung cấp, trường cao đẳng tăng cường tuyển sinh và nâng cao chất lượng đào tạo trình độ trung cấp cho học sinh tốt nghiệp THCS. Cụ thể:

 

 • Tư vấn tuyển sinh cho học sinh THCS và phụ huynh về việc chọn học trung cấp ngay sau khi tốt nghiệp THCS. Đồng thời, thông tin về chính sách ưu đãi của Nhà nước (miễn học phí, học liên thông, việc làm,…) dành cho học sinh học trung cấp;

 • Đào tạo trình độ trung cấp theo chương trình kết hợp đào tạo nghề nghiệp và học bổ sung kiến thức văn hóa THPT; 

 • Hợp tác với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên để tổ chức tuyển sinh, đào tạo trình độ trung cấp kết hợp học văn hóa THPT; 

 • Tổ chức hướng nghiệp cho học sinh phổ thông theo định hướng giáo dục STEM;

 • Tổ chức cho học sinh tham quan, trải nghiệm nghề nghiệp ngay tại các trường trung cấp, cao đẳng;

 • Chú trọng công tác đào tạo ngoại ngữ cho học sinh nhằm tạo điều kiện, cơ hội đi lao động tại nước ngoài (Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức...).

Chi tiết xem tại Công văn 1841/LĐTBXH-TCGDNN ngày 14/5/2018.

Từ khóa: Công văn 1841/LĐTBXH-TCGDNN

269

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
382019