• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Cải thiện môi trường kinh doanh


 

Công văn 1841/VPCP-KSTT năm 2019 về triển khai giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1841/VPCP-KSTT
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1841/VPCP-KSTT
V/v triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Lao động-Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp;
- Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam, chuẩn bị báo cáo Môi trường kinh doanh 2020 do Ngân hàng Thế giới thực hiện, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan có liên quan trong việc thu thập thông tin, dữ liệu, trao đổi với Ngân hàng Thế giới trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Báo cáo Môi trường kinh doanh 2020; làm việc với Bộ Tài chính để xác định cơ quan chủ trì theo dõi về chỉ số Mua sắm công, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.

2. Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam trong quá trình đánh giá các hoạt động cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh, bảo đảm tính bền vững của những cải cách này tại Việt Nam; tiếp tục đề xuất những giải pháp cải cách mạnh mẽ các chỉ số môi trường kinh doanh trong những năm tiếp theo.

3. Văn phòng Chính phủ đôn đốc việc thực hiện kịp thời, đầy đủ Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; kiểm tra việc chuẩn bị chu đáo báo cáo về môi trường kinh doanh 2020 do Ngân hàng Thế giới thực hiện.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phòng TM&CN Việt Nam;
- Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế TW;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các Vụ: ĐMDN, KTTH, KGVX, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KSTT (2). Thảo

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1841/VPCP-KSTT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 06/03/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1841/VPCP-KSTT

348

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
408665