• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

 

Công văn 185/LĐTBXH-KHTC năm 2018 về xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản chuyên dùng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ và áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản chuyên dùng tại đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Tải về Công văn 185/LĐTBXH-KHTC
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 185/LĐTBXH-KHTC
V/v xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản chuyên dùng thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ và áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản chuyên dùng tại các đơn vị thuộc Bộ

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: ……………………………………………………………

Căn cứ quy định tại Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017, Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) hướng dẫn các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ như sau:

1. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản chuyên dùng nêu tại khoản 2 và khoản 3 Công văn này phải bảo đảm các yêu cầu sau:

- Tài sản chuyên dùng là những tài sản có cấu tạo, công năng sử dụng đặc thù được sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực.

- Việc xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản chuyên dùng phục vụ các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc Bộ quản lý và sử dụng tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ (trừ tiêu chuẩn, định mức diện tích làm việc, xe ô tô, máy móc, thiết bị của các chức danh quản lý) phải căn cứ quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan trung ương về tiêu chun, định mức sử dụng tài sản chuyên dùng; đồng thời phải đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao, hiệu quả, tiết kiệm và tránh lãng phí.

- Tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản chuyên dùng được ban hành là mức tối đa.

- Đơn giá của tài sản chuyên dùng làm căn cứ xây dựng tiêu chuẩn, định mức là giá tối đa, phù hợp với giá đã được các nhà cung cấp niêm yết, thông báo trên thị trường hoặc tham khảo giá mua của các kỳ trước.

2. Đối với các cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý nhà nước:

2.1. Thực hiện việc xây dựng quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản chuyên dùng thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ: Căn cứ quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các đơn vị (gm: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, các Cục và các Vụ tham mưu, giúp Bộ quản lý nhà nước về các lĩnh vực thuộc Bộ quản lý) xây dựng quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản chuyên dùng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được Bộ giao và lập Bảng tổng hợp tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản chuyên dùng theo mẫu tại phụ lục số 01 Công văn này gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch- Tài chính).

2.2. Thực hiện việc áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản chuyên dùng tại đơn vị (gm: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, các Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ): Căn cứ quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan trung ương về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản chuyên dùng để xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản chuyên dùng tại đơn vị mình và lập Bảng tổng hợp tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản chuyên dùng theo mẫu tại phụ lục số 02 Công văn này gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính).

3. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản chuyên dùng tại đơn vị mình theo hướng dẫn tại khoản 1, điểm 2.2 khoản 2 Công văn này.

Đkịp thời đáp ứng yêu cầu, điều kiện chi ngân sách nhà nước năm 2018 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản liên quan và hướng dẫn của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản chuyên dùng theo hướng dẫn tại Công văn này và gửi văn bản, kèm theo tài liệu có liên quan về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 05/2/2018 để tổng hợp, trình Bộ trưởng xem xét, quyết định ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (danh sách kèm theo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (đ
báo cáo);
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VP, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

PHỤ LỤC 1

(Ban hành kèm theo Công văn số 185/LĐTBXH-KHTC ngày 17/01/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

BLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Đơn vị:…………………….

BẢNG TỔNG HỢP TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG

(ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUẢN LÝ)

TT

Tên và chủng loại tài sản (máy móc, thiết bị...) chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

Mức giá tối đa/01 đơn vị tài sản (triệu Đồng)

A

Cơ quan, đơn vị, tổ chức...

 

 

 

I

Phòng/Ban chức năng...

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Phòng/Ban chức năng...

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Cơ quan, đơn vị, tổ chức...

 

 

 

I

Phòng/Ban chức năng...

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Phòng/Ban chức năng...

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

…….., ngày…… tháng……… năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 2

(Ban hành kèm theo Công văn số 185/LĐTBXH-KHTC ngày 17/01/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

BLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Đơn vị:…………………….

BẢNG TNG HỢP
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG

(ÁP DỤNG TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC THUỘC VÀ TRỰC THUỘC BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI)

TT

Tên và chủng loại tài sản (máy móc, thiết bị...) chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

Mức giá tối đa/01 đơn vị tài sản (triệu Đồng)

A

Cơ quan, đơn vị, tổ chức...

 

 

 

I

Phòng/Ban chức năng...

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Phòng/Ban chức năng...

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Cơ quan, đơn vị, tổ chức...

 

 

 

I

Phòng/Ban chức năng...

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

...

 

 

 

 

II

Phòng/Ban chức năng...

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

………, ngày…… tháng……… năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

 

 

Điều 26. Thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công

1. Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng đối với các tài sản công sau đây:

a) Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp;

b) Xe ô tô;

c) Tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

2. Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng đối với các tài sản công sau đây:

a) Tài sản đặc biệt tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân;

b) Nhà ở công vụ;

c) Máy móc, thiết bị và các loại tài sản công được sử dụng phổ biến tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, trừ tài sản công quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Căn cứ quy định của cơ quan, người có thẩm quyền tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, Bộ, cơ quan ngang Bộ quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản chuyên dùng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

4. Căn cứ quy định của cơ quan, người có thẩm quyền tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, Bộ, cơ quan trung ương quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều này.

5. Căn cứ quy định của cơ quan, người có thẩm quyền tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều này.

6. Đối với tài sản công không được quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều này quyết định tiêu chuẩn, định mức để áp dụng trong phạm vi quản lý.

7. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư quyết định áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công tại đơn vị mình, trừ tiêu chuẩn, định mức diện tích làm việc, xe ô tô, máy móc, thiết bị của các chức danh quản lý.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 185/LĐTBXH-KHTC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Phạm Quang Phụng
Ngày ban hành: 17/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 185/LĐTBXH-KHTC

293

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373397