• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Công văn 1850/TTg-KTN năm 2015 về thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1850/TTg-KTN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1850/TTg-KTN
V/v thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đ nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 11098/BGTVT-VT ngày 20 tháng 8 năm 2015) và ý kiến của các Bộ: Công an (văn bản số 2048/BCA-C67 ngày 18 tháng 9 năm 2015), Tư pháp (văn bản số 3363/BTP-PLDSKT ngày 15 tháng 9 năm 2015), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 6726/BKHĐT-KCHTĐT ngày 21 tháng 9 năm 2015), Tài chính (văn bản số 13392/BTC-TCDN ngày 25 tháng 9 năm 2015), Thông tin và Truyền thông (văn bản số 2906/BTTTT-KHCN ngày 09 tháng 9 năm 2015) về thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Giao thông vận tải thí điểm triển khai ng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng; trong đó có việc sử dụng thông điệp dữ liệu điện tử trong giao dịch thuê xe ô tô thay cho hợp đồng vận tải bằng văn bản giữa đơn vị kinh doanh và người thuê vận tải tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nng, Quảng Ninh, Khánh Hòa. Thời gian thí đim 02 năm.

2. Giao Bộ Giao thông vận ti nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các Bộ: Công an, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyn thông tại các văn bản nêu trên; chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong phạm vi thí điểm để hướng dẫn doanh nghiệp triển khai thực hiện, bảo đảm quản lý chặt chẽ việc thực hiện thí đim, đặc biệt là công tác quản lý thuế; trong đó lưu ý bảo đảm cạnh tranh lành mạnh cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

3. Bộ Giao thông vận tải rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn (trong đó có việc xem xét thông điệp dữ liệu điện tử có giá trị như hợp đồng bằng văn bản), báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: CA, TP, CT, KHĐT, TC, TTTT;
- UBND các tỉnh, TP: Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nng, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, KTTH, KGVX, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1850/TTg-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 19/10/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1850/TTg-KTN

663

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
293299