• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Công văn 1856/VPCP-QHĐP năm 2018 về báo cáo kết quả thẩm định đánh giá môi trường chiến lược của thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1856/VPCP-QHĐP
V/v báo cáo kết quả thẩm định ĐMC của thành phố Hải Phòng

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại báo cáo số 282/BTNMT-TCMT ngày 17 tháng 01 năm 2018 về kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của "Rà soát, điều chỉnh và bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030", Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo nêu trên về kết quả thẩm định đánh giá môi trường chiến lược " Rà soát, điều chỉnh và bổ sung Quy hoạch tng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030"; trên cơ sở đó, Thành phố khẩn trương hoàn chỉnh điều chỉnh Quy hoạch theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Th
tướng CP;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường,
Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng,
Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL, CN, NN;
- Lưu: VT, QHĐP(3) T
ùng.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1856/VPCP-QHĐP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 27/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1856/VPCP-QHĐP

138

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375585