• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Công văn 186/TTg-KTN năm 2016 về miễn tiền thuê đất cho Viện Dệt may do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 186/TTg-KTN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 186/TTg-KTN
V/v miễn tiền thuê đất cho Viện Dệt may

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
-
Tập đoàn Dệt may Việt Nam;
-
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Công văn số 1293/TĐDMVN-ĐT ngày 10 tháng 11 năm 2015) và của Bộ Tài chính (Công văn số 453/BTC-QLCS ngày 12 tháng 01 năm 2016) về việc miễn tiền thuê đất cho Viện Dệt may, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc miễn tiền thuê đất cho Viện Dệt may như đề nghị của Bộ Tài chính nêu tại công văn trên.

2 Giao Bộ Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện việc miễn tiền thuê đất nêu trên theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
TTg, các PTTg;
-
Bộ Tài nguyên và Môi trường;
-
Bộ Công Thương;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: KTTH, PL, TGĐ Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 186/TTg-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 01/02/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 186/TTg-KTN

2.227

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302279