• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Phòng chống tham nhũng


 

Công văn 1870/TTCP-C.IV về tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2019 do Thanh tra Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1870/TTCP-C.IV
Bản Tiếng Việt

THANH TRA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1870/TTCP-C.IV
V/v tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2019

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi:

- Thanh tra các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trun
g ương.

Thời gian vừa qua, Thanh tra Chính phủ nhận được nhiều văn bản của các bộ, ngành, địa phương đề nghị hướng dẫn việc tổ chức kê khai tài sản, thu nhập năm 2019. Về nội dung này, Thanh tra Chính phủ có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật Phòng, chng tham nhũng (PCTN) năm 2018 thì việc tổ chức kê khai tài sản, thu nhập và việc kê khai của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định của Luật; việc kê khai thực hiện theo mu do Chính phủ quy định. Hiện nay, dự thảo Nghị định vkiểm soát tài sản, thu nhập đã trình Chính phủ xem xét cho ý kiến, tuy nhiên, một số nội dung vẫn còn có các ý kiến khác nhau, cần xin thêm ý kiến của cơ quan chức năng để thống nhất trước khi Chính phủ ban hành.

Do đó, việc tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2019 sẽ được thực hiện khi Nghị định ban hành và có hiệu lực pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Thanh tra CP (để b/c);
- Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm (để b/c);
- Vụ PC (để
P.hợp);
- Lưu: VT; C.IV, P3 (3b).

TL.TỔNG THANH TRA
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC IV
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phí Ngọc Tuyển

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1870/TTCP-C.IV   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thanh tra Chính phủ   Người ký: Phí Ngọc Tuyển
Ngày ban hành: 21/10/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1870/TTCP-C.IV

732

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
431398