• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Chương trình 135

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia

 

Công văn 1889/BKHĐT-KTNN năm 2014 phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Công văn 1889/BKHĐT-KTNN
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1889/BKHĐT-KTNN
V/v phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được kết quả phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới của 21 tỉnh, thành phố trên cả nước. Theo văn bản của các địa phương: một số tỉnh đã phân bổ vốn đúng đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết số 65/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc hội, nguyên tắc và mức vốn hỗ trợ theo Quyết định 195/QĐ-TTg ngày 25/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 131/QĐ-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; một số tỉnh đã phân bổ vốn có lồng ghép thêm các nguồn vốn khác trên địa bàn như vốn ngân sách địa phương, dân góp, vốn thực hiện Chương trình 135, 120, 30a, Giảm nghèo … để thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, Kế hoạch phân bổ vốn của một số tỉnh còn chưa đúng với nguyên tắc bố trí vốn quy định tại Quyết định số 195/QĐ-TTg , như: phân bổ chưa bám sát đối tượng ưu tiên, nguyên tắc và mức phân bổ cho các xã theo quy định (có tỉnh chỉ phân bổ số tiền chung cho huyện mà không có danh sách xã, thiếu số xã ưu tiên theo chỉ tiêu kế hoạch đã giao tỉnh, phân bổ mức vốn cụ thể cho từng dự án, công trình nhưng không rõ tiêu chí, định mức); chưa có ý kiến của Hội đồng nhân dân cùng cấp; chưa có báo cáo hoặc báo cáo chưa rõ về việc lồng ghép các nguồn vốn khác để thực hiện Chương trình.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực Chương trình hướng dẫn, đôn đốc các địa phương phân bổ vốn TPCP năm 2014 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới theo đúng các nguyên tắc nêu tại Quyết định số 195/QĐ-TTg ; Báo cáo phân bổ cần thể hiện sự lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp trên địa bàn; Nên hướng vào tiêu chí hỗ trợ hạ tầng sản xuất, tạo nguồn xây dựng nông thôn mới; Trên cơ sở số vốn giai đoạn 2014 - 2016 đã thông báo (công văn số 561/BKHĐT-KTNN ngày 25/01/2014), ưu tiên phân bổ cho các công trình, hạng mục có khả năng hoàn thành trước năm 2016.

Rất mong sự hợp tác chặt chẽ của Quý Bộ.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiếu (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- UBND các tỉnh;
- Các Vụ: TH, TCTT;
- Lưu: VT, KTNN.XT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Quang Thu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1889/BKHĐT-KTNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Đào Quang Thu
Ngày ban hành: 01/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1889/BKHĐT-KTNN

343

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
226720