• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 19/BXD-PTĐT năm 2014 trả lời công văn của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai về xác định vốn chủ sở hữu trong dự án đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 19/BXD-PTĐT
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/BXD-PTĐT
V/v trả lời công văn của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai về xác định vốn chủ sở hữu trong dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 2738/SXD-QLHĐXD ngày 27/12/2013 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai về việc xác định vốn chủ sở hữu trong dự án đầu tư. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về việc xác định năng lực tài chính của chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng đô thị:

Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị (sau đây gọi tắt là Nghị định 11) đã quy định cụ thể các điều kiện là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng đô thị. Để triển khai các dự án có quy mô lớn trong đô thị, đề nghị Sở Xây dựng Đồng Nai căn cứ quy định của Nghị định 11 để chủ động tham mưu cho UBND cấp tỉnh chỉ đạo lập, thẩm định và phê duyệt khu vực phát triển đô thị, xác định cụ thể các dự án thành phần với quy mô, nhu cầu vốn đầu tư và kế hoạch triển khai khu vực phát triển đô thị phù hợp, đảm bảo việc kiểm soát sự phát triển đồng bộ của đô thị. Theo đó, các nhà đầu tư có thể lựa chọn đề xuất chấp thuận đầu tư dự án thành phần có quy mô phù hợp với điều kiện năng lực theo quy định.

Nghị định 11 được ban hành thay thế Nghị định 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ, do vậy các quy định của Nghị định 02/2006/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn kèm theo không còn hiệu lực thi hành.

2. Về kiến nghị thứ 2: Đề nghị Sở Xây dựng hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 20 Nghị định 11: “Quyết định chấp thuận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền là cơ sở pháp lý để chủ đầu tư trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án”.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Sở Xây dựng Đồng Nai triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Phan Thị Mỹ Linh (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, PC, PTĐT (3b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Quốc Thái

 

 

Điều 20. Chấp thuận đầu tư
...

4. Quyết định chấp thuận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền là cơ sở pháp lý để chủ đầu tư trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 19/BXD-PTĐT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trần Quốc Thái
Ngày ban hành: 29/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 19/BXD-PTĐT

166

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
243655