• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 190/TANDTC-KHTC năm 2020 về thực hiện văn bản pháp luật do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Tải về Công văn 190/TANDTC-KHTC
Bản Tiếng Việt

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 190/TANDTC-KHTC
V/v triển khai thực hiện văn bản pháp luật

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị dự toán trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao;
- Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 29/5/2020, Bộ Thông tin truyến thông ban hành Thông tư số 12/2020/TT-BTTTT hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí.

Tòa án nhân dân tối cao đề nghị Thủ trưởng các đơn vị dự toán trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo đơn vị mình và các đơn vị thuộc phạm vi quản lý triển khai nghiên cứu, thực hiện văn bản trên của Bộ Thông tin và Truyền thông (các đơn vị vào hộp thư deanmuasaml@gmail.com, mật khẩu: toaanl234 để tải văn bản).

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đơn vị báo cáo về Tòa án nhân dân tối cao thông qua Cục Kế hoạch - Tài chính để được hướng dẫn thêm.

Tòa án nhân dân tối cao thông báo để các đồng chí biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gưi;
-
Đ/c Chánh án (để b/c);
-
Đ/c Cục trưởng (để b/c);
-
Cổng Thông tin điện tử (đề đăng th/báo);
-
Lưu VP, VT KHTC.

TL. CHÁNH ÁN
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KH-TC
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Tưởng Quốc Chiến

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 190/TANDTC-KHTC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao   Người ký: Tưởng Quốc Chiến
Ngày ban hành: 21/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Bưu chính, viễn thông, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 190/TANDTC-KHTC

372

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448156