• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 190/TCT-CS năm 2018 về lập hóa đơn giá trị gia tăng trong trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 190/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 190/TCT-CS
V/v Hóa đơn, chứng từ.

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 71467/CT-TTHT ngày 06/11/2017 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc lập hóa đơn GTGT trong trường hợp khách hàng không ly hóa đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3.b Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về một số trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung bắt buộc;

Căn cứ Khoản 2.b Điều 16 và Điều 18 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về việc lập hóa đơn và các trường hợp không bắt buộc phải lập hóa đơn;

Căn cứ Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014;

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội hướng dẫn Công ty TNHH Paris Miki Việt Nam thực hiện theo đúng quy định tại Điều 16, Điều 18 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính nêu trên.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC - TCT;
- Vebs
ite TCT;
- Lưu
: VT, CS (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 190/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 11/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 190/TCT-CS

237

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373980