• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 1906/CT-TTHT năm 2015 về kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 1906/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1906/ CT-TTHT
V/v : kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Nhà văn hóa phụ nữ thành phố
Địa chỉ: 188-192-194 Lý Chính Tháng, P.9, Q.3, TP.HCM
Mã số thuế: 0304988247

 

Trả lời văn bản số 07/CV-NVHPN ngày 23/02/2015 của Nhà văn hóa về kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều tại các Nghị định về thuế:

+ Tại Điều 16 sửa đổi bổ sung Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC:

Điều 12. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp

2. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp là khai theo từng lần phát sinh, khai quyết toán năm hoặc khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia; hợp nhất; sáp nhập; chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; giải thể; chấm dứt hoạt động.

...

5. Doanh nghiệp, tổ chức thuộc trường hợp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm theo mẫu số 04/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này.

…”

+ Tại Điều 17 bổ sung Điều 12a Thông tư số 156/2013/TT-BTC:

Điều 12a. Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán thuế năm

Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.

…”

Trường hợp Nhà văn hóa là đơn vị kê khai nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu thì kể từ quý IV năm 2014 Nhà văn hóa không phải nộp tờ khai thuế TNDN hàng quý mà căn cứ vào doanh thu của quý để xác định số thuế TNDN để nộp theo quy định và cuối năm Nhà văn hóa nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu số 04/TNDN ban hành kèm theo thông tư số 151/2014/TT-TBC.

Cục Thuế TP thông báo Nhà văn hóa biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT3;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, HC).
248-6733-Lnlinh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1906/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 26/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1906/CT-TTHT

157

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
268930