• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Công văn 191/UBND-NC năm 2018 về đính chính văn bản 07/2018/QĐ-UBND do tỉnh Điện Biên ban hành

Tải về Công văn 191/UBND-NC
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 191/UBND-NC
V/v đính chính văn bản số 07/2018/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND tỉnh

Điện Biên, ngày 23 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Ngày 16/1/2017, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 bãi bỏ Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 09/11/2009 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Ban hành Quy chế xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Điện Biên

Tuy nhiên do nhầm lẫn trong khâu soạn thảo văn bản nên tại Điều 2 của Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND tỉnh Điện Biên có nội dung chưa chính xác, cụ thể:

“Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký”

Nay UBND tỉnh đính chính lại như sau:

“Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/01/2018"

Thừa lệnh UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan được biết./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
-
Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm
tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT. T
nh ủy, HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
-
Như trên;
-
Lưu: VT, NC.

TL. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Quang Hưng

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 191/UBND-NC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên   Người ký: Nguyễn Quang Hưng
Ngày ban hành: 23/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 191/UBND-NC

95

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376292