• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 1914/VPCP-KGVX điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Khu ký túc xá sinh viên tập trung tỉnh Ninh Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1914/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1914/VPCP-KGVX
V/v điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Khu ký túc xá sinh viên tập trung tỉnh Ninh Bình

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

 

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Khu ký túc xá sinh viên tập trung tỉnh Ninh Bình (công văn số 165/BXD-QLN ngày 28 tháng 01 năm 2013), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh dự án Khu nhà ở sinh viên tập trung tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I) trong danh mục dự án phát triển nhà ở sinh viên bằng nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009 (Quyết định số 1308/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ) thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

Bộ Xây dựng chỉ đạo, hướng dẫn việc điều chỉnh dự án phù hợp với các quy định hiện hành

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân nhân tỉnh Ninh Bình và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,
 các Vụ: KTN, KTTH, PL, TH, Cổng TTĐT; 
- Lưu: Văn thư, KGVX(3).QT 29

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1914/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 12/03/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1914/VPCP-KGVX

155

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
177045