• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Tổ chức Quốc hội


Công văn 1918/VPCP-QHĐP năm 2019 về thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 31 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1918/VPCP-QHĐP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1918/VPCP-QHĐP
V/v thực hiện kết luận của UBTVQH tại PH thứ 31

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2019

 

 

Kính gửi: các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo.

Trên cơ sở kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 31 (văn bản số 2649/TB-TTKQH ngày 26 tháng 02 năm 2019), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tiếp thu ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Thông báo nêu trên, trình xin ý kiến Chính phủ tại Phiên họp chuyên đề pháp luật (ngày 08 tháng 3 năm 2019); trên cơ sở đó, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, để xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội theo quy định; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 4 hoặc tháng 5 năm 2019 trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7.

2. Về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi):

Giao Bộ Tài chính phối hợp với Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội tiếp tục rà soát, nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện dự thảo Luật trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, trước khi gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội theo quy định để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7.

3. Về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi):

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội và các cơ quan liên quan nghiên cứu giải trình, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật và xây dựng dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) báo cáo Thủ tướng Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 32 (tháng 3 năm 2019); gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội theo quy định; báo cáo xin ý kiến tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách (tháng 4 năm 2019) trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện (kèm theo bản chụp Thông báo số 2649/TB-TTKQH ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Tổng Thư ký Quốc hội)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg CP (để b/c);
- HĐDT và các Ủy ban của QH;
- VPQH: Tổng Thư ký QH; Vụ TH;
- VPCP: BTCN, các PCN;
Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, CN, NN, PL, KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b).Th

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ C
HỦ NHIỆM

Nguyễn
Duy Hưng

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1918/VPCP-QHĐP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Duy Hưng
Ngày ban hành: 08/03/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1918/VPCP-QHĐP

174

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
408847