• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 192/BXD-KHCN năm 2013 hướng dẫn giải quyết vướng mắc khi kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường và đăng ký công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 192/BXD-KHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 192/BXD-KHCN
V/v: hướng dẫn giải quyết vướng mắc khi kiểm tra chất lượng VLXD lưu thông trên thị trường và đăng ký công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành.

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 3252/SXD-QLVLXD ngày 14/5/2013 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong hoạt động kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường và đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành. Sau khi nghiên cứu văn bản, Bộ Xây dựng có ý kiến sau:

Các Sở Xây dựng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là các cơ quan chuyên ngành về xây dựng tại địa phương, có trách nhiệm tiếp nhận đăng ký công bố hợp quy vật liệu xây dựng chỉ đối với cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng đăng ký kinh doanh tại địa phương theo Thông tư số 21/2010/TT-BXD ngày 16/11/2010 của Bộ Xây dựng “Hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng” và theo Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 31/12/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Tại Thông tư 21/2010/TT-BXD có một số nội dung viện dẫn quy định tại Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN , nay được thực hiện theo quy định tương ứng tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ “Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật”.

Đối với một số vướng mắc khi thực hiện thu phí, nộp phí, quản lý, sử dụng phí kiểm tra và thu hồi phí, sử dụng phí khi xử lý mẫu lưu sau khi kiểm tra như phản ánh, đề nghị Quý Sở liên hệ với Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn cụ thể liên quan đến các quy định tại Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012, Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012, Thông tư liên tịch số 28/2010/TTLT-BTC-BKHCN ngày 03/3/2010, Thông tư số 231/2009/TT-BTC ngày 09/12/2009./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ KH&CN, Bộ TC (để phối hợp);
- TT Nguyễn Trần Nam (để báo cáo);
- Vụ VLXD;
- Lưu: VT, KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
Nguyễn Trung Hòa

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 192/BXD-KHCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trung Hòa
Ngày ban hành: 03/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 192/BXD-KHCN

99

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204698