• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phân loại hàng hóa


 

Công văn 1920/TCHQ-TXNK năm 2019 vướng mắc phân loại mặt hàng xe điện do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1920/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1920/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc của Cục HQ tỉnh Bình Dương tại công văn 3251/HQBD-TXNK

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Trên cơ sở báo cáo tại công văn số 3251/HQBD-TXNK ngày 26/12/2018 và báo cáo bổ sung số 301/HQBD-TXNK ngày 14/02/2019 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc vướng mắc phân loại mặt hàng xe điện, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính;

Đ đảm bảo việc phân loại chính xác và thống nhất: Giao Cục Hải quan tỉnh Bình Dương chỉ đạo, rà soát, chủ động hướng dẫn phân loại theo hướng:

1. Đối mặt hàng xe điện:

Theo mô tả hàng hóa thuộc nhóm 87.03 và 87.13, tham khảo Chú giải chi tiết HS nhóm 87.03 và 87.13, tham khảo Tuyển tập ý kiến phân loại HS 2017 đối với mặt hàng xe điện có mô tả (kèm hình ảnh) được phân loại vào nhóm 87.03, phân nhóm 8703.10: Trường hợp xác định mặt hàng xe điện có thiết kế, cấu tạo, tính năng và công dụng tương tự, không có thiết kế đặc biệt để chở người tàn tật, thì phù hợp thuộc nhóm 87.03.

2. Đối với mặt hàng là phụ tùng, linh kiện lắp ráp xe điện:

Theo Chú giải 2 và 3 Phần XVII và tham khảo Chú giải chi tiết Phần Tổng quát quy định khái niệm "bộ phận" và "bộ phận và phụ kiện" của các hàng hóa thuộc Phần này; tham khảo Chú giải chi tiết HS nhóm 87.08, theo đó liệt kê các bộ phận và phụ kiện phù hợp là bộ phận và phụ kiện của xe có động cơ thuộc các nhóm từ 87.01 đến 87.05 và phải đáp ứng các điều kiện sau:

(i) Chúng phải được xác định là bộ phận phù hợp để sử dụng duy nhất và chủ yếu cho các loại phương tiện trên.

và (ii) Chúng phải không bị loại trừ theo các quy định của các Chú giải cho phần XVII (xem phần Chú giải tng quát tương ứng).”

Trường hợp xác định mặt hàng là linh kiện, phụ tùng lp ráp cho các xe thuộc nhóm 87.03 thỏa mãn điều kiện nêu trên thì phù hợp phân loại vào nhóm 87.08.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Vân (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1920/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 03/04/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1920/TCHQ-TXNK

316

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
410905