• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Công văn 1920/VPCP-NN năm 2019 về miễn tiền thuê đất đối với trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1920/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1920/VPCP-NN
V/v miễn tiền thuê đất đi với trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Chính sách xã hội.

Về đề nghị của Ngân hàng Chính sách xã hội tại Công văn số 763/NHCS-KTTC ngày 15 tháng 02 năm 2019 về việc miễn tiền thuê đất đối với trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ phương án giải quyết kiến nghị của Ngân hàng Chính sách xã hội nêu trên theo thẩm quyền, theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;

- Các Bộ: TNMT, TP;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: KTTH, PL;
- Lưu:, VT, NN (2b)THUY

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1920/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 08/03/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1920/VPCP-NN

268

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
408780