• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 1922/TXNK- DTQLT năm 2018 về áp dụng biện pháp cưỡng chế do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Tải về Công văn 1922/TXNK-DTQLT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THU XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1922/TXNK-DTQLT
V/v áp dụng biện pháp cưỡng chế

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Trả lời công văn số 3929/HQHP-KTSTQ ngày 30/3/2018 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng v việc áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với Công ty TNHH XNK và TM Thắng Lợi (gọi tắt là Công ty), Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Khoản 1 Điều 48 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định: "1. Trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện của người nộp thuế về số tiền thuế do cơ quan quản lý thuế tính hoặc ấn định, người nộp thuế vẫn phải nộp đủ số tiền thuế đó, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ thực hiện quyết định tính thuế, quyết định ấn định thuế của cơ quan qun lý thuế."

- Khoản 26 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 quy định các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế thực hiện theo trình tự sau:

“a) Trích tiền từ tài Khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác; yêu cầu phong tỏa tài Khoản;

b) Khấu trừ một Phần tiền lương hoặc thu nhập;

c) Dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

d) Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng;

đ) Kê biên tài sản, bán đu giá tài sản kê biên theo quy định của pháp luật; …"

Căn cứ quy định trên, trong thời gian giải quyết khiếu nại, Công ty vẫn phải nộp đủ tiền thuế nêu tại Quyết định ấn định số 52/QĐAĐ/KTSTQ ngày 10/11/2009 của Chi cục Kiểm tra sau thông quan (Cục Hải quan TP. Hải Phòng) và tiền chậm nộp theo quy định. Trường hợp Công không nộp thì bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng tiếp tục thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dươn
g Thái (để b/c);
- Cục trưởng Cục Thu
ế XNK (để b/c);
- Cục KTSTQ (để biết);
- Lưu: VT, DTQLT (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê M
ạnh Hùng

 

 

Điều 48. Nộp thuế trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện

1. Trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện của người nộp thuế về số tiền thuế do cơ quan quản lý thuế tính hoặc ấn định, người nộp thuế vẫn phải nộp đủ số tiền thuế đó, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ thực hiện quyết định tính thuế, quyết định ấn định thuế của cơ quan quản lý thuế.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 1.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế
...
26. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 93; bổ sung khoản 3 vào Điều 93 như sau:

“1. Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bao gồm:

a) Trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác; yêu cầu phong tỏa tài khoản;

b) Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập;

c) Dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

d) Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng;

đ) Kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định của pháp luật;

e) Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế do tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ;

g) Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề.”

“3. Việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định tại các điều 97, 98, 98a, 99, 100, 101 và 102 của Luật này và quy định khác của các văn bản pháp luật có liên quan. Trong trường hợp người nộp thuế có hành vi bỏ trốn, tẩu tán tài sản thì người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế quy định tại Điều 94 của Luật này quyết định việc áp dụng biện pháp cưỡng chế phù hợp để đảm bảo thu hồi nợ thuế kịp thời cho ngân sách nhà nước.”

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1922/TXNK-DTQLT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu   Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 19/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1922/TXNK-DTQLT

226

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
380584