• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Quy hoạch xây dựng

 

Công văn 1924/TTg-CN năm 2017 về chủ trương lập Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1924/TTg-CN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1924/TTg-CN
V/v chủ trương lập Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Dương

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương;
- Bộ Xây dựng.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương (văn bản số 234/BC-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2017), ý kiến của các Bộ: Xây dựng (văn bản số 2781/BXD-QHKT ngày 20 tháng 11 năm 2017), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 9868/BKHĐT-QLQH ngày 30 tháng 11 năm 2017), Giao thông vận tải (văn bản số 13107/BGTVT-KHĐT ngày 21 tháng 11 năm 2017), Quốc phòng (văn bản số 14060/BQP-TM ngày 23 tháng 11 năm 2017), Công Thương (văn bản số 11348/BCT-KH ngày 30 tháng 11 năm 2017), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 6479/BTNMT-KHTC ngày 30 tháng 11 năm 2017) về chủ trương Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Dương, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý chủ trương việc lập Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Dương như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và ý kiến của các Bộ: Xây dựng, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường tại các văn bản nêu trên.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan thực hiện việc lập và trình phê duyệt nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Dương theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Bộ Xây dựng thực hiện việc thẩm định nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Dương theo quy định pháp luật về xây dựng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, CT, GTVT, TN&MT, QP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, QHĐP, NN
;
- Lưu: VT, CN (2b) Nghĩa (17).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1924/TTg-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 13/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1924/TTg-CN

302

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
369809