• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật Giáo dục đại học

Văn bản pháp luật về Kiểm định chất lượng giáo dục

 

Công văn 194/KTKĐCLGD-KĐĐH năm 2015 thực trạng công tác đảm bảo chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ban hành

Tải về Công văn 194/KTKĐCLGD-KĐĐH
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 194/KTKĐCLGD-KĐĐH
V/v báo cáo thực trạng công tác đảm bảo chất lượng năm 2015

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;

 

Để cập nhật dữ liệu về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp phục vụ cho việc tổ chức, triển khai công tác kiểm định chất lượng của toàn ngành trong thời gian tới, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục đề nghị các đơn vị báo cáo về thực trạng công tác đảm bảo chất lượng năm 2015, cụ thể như sau:

1. Báo cáo về thực trạng công tác đảm bảo chất lượng của đơn vị theo file mẫu tại http://kddh.deta.edu.vn/.

2. Gửi báo cáo bằng e-mail về Cục trước ngày 13/3/2015 theo địa chỉ: kiemdinh.dhtccn@moet.edu.vn. Thống nhất cách ghi tên file báo cáo và chủ đề thư như sau:

a) Tên file:

TT

Cấp học

Cách ghi tên file báo cáo

1

Đại học, học viện, trường đại học

dh_kí hiệu trường theo tuyển sinh_2015

2

Cao đẳng

cd_kí hiệu trường theo tuyển sinh _2015

3

Trung cấp chuyên nghiệp

tccn_kí hiệu trường theo tuyển sinh _2015

b) Chủ đề thư: “Tên đơn vị báo cáo hiện trạng ĐBCL 2015”

Ví dụ Học viện Tài chính: Tên file “dh_htc_2015”; Chủ đề “Học viện Tài chính báo cáo hiện trạng ĐBCL 2015”.

3. Gửi văn bản thông báo (mẫu kèm theo) về Cục ngay sau khi đã gửi e-mail, theo địa chỉ: Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, 30 Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; điện thoại (04) 39747108, fax: (04) 39747109.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu cần trao đổi thêm, liên hệ với cán bộ của Cục theo từng cấp học: đại học: ông Trần Hữu Lượng (ĐT 0913399784); cao đẳng: bà Trần Thị Ngọc Bích (ĐT 0905556609); trung cấp chuyên nghiệp: bà Trương Thị Tố Nga (ĐT 0912770070).

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Bùi Văn Ga (để b/c);
- CT. Mai Văn Trinh (để b/c);
- Cục Nhà trường - Bộ QP (để phối hợp);
- Lưu: VT, KĐĐH.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Xuân Thanh

 

(Mẫu thông báo kèm theo Công văn số: 194 /KTKĐCLGD-KĐĐH, ngày 14 /02/2015 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục)

CƠ QUAN CHỦ QUẢN…
TÊN ĐƠN VỊ…

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /TB-…………

……………., ngày…….tháng……năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về việc gửi báo cáo thực trạng công tác đảm bảo chất lượng năm 2015

Kính gửi: Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

Đơn vị:…………………………………………………………………… xin thông báo:

1. Đã gửi e-mail kèm theo file báo cáo thực trạng công tác đảm bảo chất lượng năm 2015:

- Tên file:………………………………………………………….…..;

- Từ địa chỉ e-mail:………………………………………. (của đơn vị)

- Tới địa chỉ e-mail: kiemdinh.dhtccn@moet.edu.vn (của Cục).

- Vào hồi………giờ……phút, ngày……tháng……năm 2015.

Các dữ liệu trong file đã gửi trên đây đảm bảo tính chính xác, đề nghị Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục cập nhật vào cơ sở dữ liệu chung của ngành.

2. Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ với:

Ông (bà)………………………………………………………..………..:

- Chức vụ:……………………………………………….…………..;

- Điện thoại cố định:………………….;

- Điện thoại di động:……………………;

- E-mail:……………………………………….

Trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- …………..;
- ……………...

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

……………………………

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 194/KTKĐCLGD-KĐĐH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục   Người ký: Phạm Xuân Thanh
Ngày ban hành: 14/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 194/KTKĐCLGD-KĐĐH

884

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266377