• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Thi hành án hành chính


 

Công văn 1949/VPCP-V.I năm 2018 về thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về giám sát thi hành án hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1949/VPCP-V.I
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1949/VPCP-V.I
V/v thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về giám sát thi hành án hành chính.

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1051/NQ-UBTP14 ngày 10 tháng 01 năm 2018 thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính, thi hành các bản án, quyết định hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Ủy ban nhân dân (sao gửi kèm theo). Đtriển khai thực hiện nghị quyết của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp xây dựng báo cáo theo đề cương, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ ký báo cáo của Chính phủ gửi Đoàn giám sát; thay mặt Chính phủ làm việc với Đoàn giám sát và thực hiện các yêu cầu khác có liên quan đến cuộc giám sát.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng báo cáo theo nội dung yêu cầu của phụ lục số 7 của Kế hoạch giám sát số 1052/KH-UBTP14 ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và hướng dẫn của Bộ Tư pháp; báo cáo gửi Bộ Tư pháp trước ngày 15 tháng 4 năm 2018 để tổng hợp xây dựng báo cáo của Chính phủ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nơi Đoàn giám sát đến làm việc trực tiếp chuẩn bị báo cáo, tài liệu, cử đại diện lãnh đạo tham gia làm việc theo yêu cầu của Đoàn giám sát.

3. Văn phòng Chính phủ cử đại diện lãnh đạo cấp Vụ tham gia Đoàn giám sát.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg và PTTg Trương Hòa Bình;
- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Duy Hưng, các Vụ: TH, QHĐP, PL, TCCB, C
ng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I(3). TS

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Duy Hưng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1949/VPCP-V.I   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Duy Hưng
Ngày ban hành: 01/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thi hành án, Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1949/VPCP-V.I

460

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375829