• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Công văn 1952/BGTVT-CQLXD thực hiện Quyết định 228/QĐ-BGTVT và Văn bản 1004/BGTVT-CQLXD do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Công văn 1952/BGTVT-CQLXD
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1952/BGTVT-CQLXD
Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 228/QĐ-BGTVT ngày 23/01/2013 và Văn bản số 1004/BGTVT-CQLXD ngày 31/01/2013 của Bộ Giao thông vận tải

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành;
- Các Ban Quản lý dự án thuộc Bộ;
- Các Sở Giao thông vận tải,

 

Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số 1004/BGTVT-CQLXD ngày 31/01/2013, số 1578/BGTVT-CQLXD ngày 27/02/2013 về việc triển khai Quyết định số 228/QĐ-BGTVT ngày 23/01/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc Quy định đánh giá kết quả thực hiện của Nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư.

Đến nay thời hạn yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giao thông vận tải không còn nhiều thời gian. Để đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu đề ra, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục quản lý chuyên ngành, Tổng giám đốc các Ban quản lý dự án và Giám đốc các Sở Giao thông vận tải khẩn trương tập trung đôn đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả về Bộ Giao thông vận tải đúng thời gian quy định tại Văn bản số 1004/BGTVT-CQLXD ngày 31/01/2013 của Bộ Giao thông vận tải.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Cục Quản lý xây dựng & CLCTGT tổng hợp danh sách và kết quả đánh giá của các cơ quan, đơn vị gửi về, đồng thời lập danh sách, báo cáo Bộ đối với các cơ quan, đơn vị không chấp hành thực hiện để xử lý trách nhiệm theo quy định.

Căn cứ nội dung Văn bản, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Các Vụ: TC, KCHTGT;
- Trung tâm Công nghệ Thông tin;
- Lưu VT, CQLXD (05 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1952/BGTVT-CQLXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Ngọc Đông
Ngày ban hành: 12/03/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1952/BGTVT-CQLXD

148

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
176004