• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế

Văn bản pháp luật về Luật khám bệnh chữa bệnh

Văn bản pháp luật về Mức lương cơ sở

 

Công văn 1957/BHXH-CSYT năm 2018 về áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 1957/BHXH-CSYT
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1957/BHXH-CSYT
V/v áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;
- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;
- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam.

(Sau đây viết tắt là BHXH các tỉnh)

Ngày 15/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đi với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2018 là 1.390.000 đồng/tháng. Đthống nhất thực hiện thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo đúng quy định (kể cả trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế vào viện trước ngày 01/7/2018 nhưng ra viện từ ngày 01/7/2018), Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn thực hiện kể từ ngày 01/7/2018 như sau:

- 15% mức lương cơ sở tương đương với 208.500 đồng (hai trăm linh tám nghìn năm trăm đng).

- 45 tháng lương cơ sở tương đương với 62.550.000 đồng (sáu hai triệu năm trăm năm mươi nghìn đng).

- 6 tháng lương cơ sở tương đương với 8.340.000 đồng (tám triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng).

BHXH các tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện, đảm bảo quyền lợi của người bệnh bảo hiểm y tế theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị: TCKT, TTKT, DVT, KTNB, TT;
- Lưu: VT, CSYT (3b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Lương Sơn

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1957/BHXH-CSYT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Phạm Lương Sơn
Ngày ban hành: 04/06/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Bảo hiểm, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1957/BHXH-CSYT

524

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
385477