• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1973/TTCP-VIII năm 2019 về thực hiện thanh tra chuyên đề diện rộng do Thanh tra Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1973/TTCP-VIII
Bản Tiếng Việt

THANH TRA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1973/TTCP-VIII
V/v thực hiện thanh tra chuyên đề diện rộng

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi:

- Thanh tra các bộ: Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Thanh
tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 28/08/2019, Tổng thanh tra Chính phủ có Văn bản số 1468/TTCP-V.III về việc triển khai kế hoạch thanh tra chuyên đề diện rộng việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh (từ ngày 14/10/2019 đến ngày 22/10/2019, Thanh tra Chính phủ tổ chức tập huấn nghiệp vụ đối với Lãnh đạo, Trưởng đoàn và các Thành viên Đoàn thanh tra thuộc Thanh tra các bộ, Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương); trong đó có nội dung yêu cầu Thanh tra các bộ, Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Đoàn thanh tra công bố trước 31/9/2019 và báo cáo tình hình triển khai các cuộc thanh tra theo Phụ lục số 1 (số lượng các đoàn thanh tra, thời gian tiến hành thanh tra, thời gian kết thúc thanh tra, số lượng các cơ quan, cơ sở khám chữa bệnh được thanh tra)... gửi về Thanh tra Chính phủ trước ngày 20/10/2019. Tuy nhiên, theo số liệu tổng hợp, đến nay Thanh tra một số bộ và Thanh tra nhiều tỉnh, thành phố chậm triển khai, báo cáo theo kế hoạch, lực lượng tham gia Đoàn thanh tra mỏng (dưới 10 Thành viên)... Để đảm bảo tiến độ và chất lượng cuộc thanh tra, Thanh tra Chính phủ yêu cầu Thanh tra các bộ, Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Trình Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bổ sung lực lượng tham gia Đoàn thanh tra (ti thiểu trên 10 Thành viên), thời gian thanh tra có thể áp dụng Điều 45 Luật Thanh tra (tối đa 70 ngày đối với đoàn phức tạp) vì đây là cuộc thanh tra có nội dung rộng, liên quan nhiều đối tượng và có ảnh hưởng lớn đến chính sách an sinh xã hội, được dư luận xã hội quan tâm và thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

- Bám sát nội dung Đề cương hướng dẫn và tài liệu tập huấn của Thanh tra Chính phủ, xây dựng Kế hoạch thanh tra và lựa chọn ni dung thanh tra đảm bảo khách quan, có trọng tâm, trọng điểm, làm rõ các khuyết điểm, sai phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của t chức, cá nhân.

- Phối hợp với Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ thực hiện nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra tại các bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (thời gian, nội dung và kế hoạch kim tra T công tác sẽ thông báo đến các đơn vị) và thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo tiến độ theo Đề cương hưng dẫn của Thanh tra Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- Phó Tổng TTCP Tr
n Ngọc Liêm;
- Bộ trưởng các bộ: Qu
c phòng, Công an, xây dựng, Nông nghiệp và PTNN (để c/đ);
- Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để c/đ);
- Lưu: VT, Vụ III, Tổ công tác.

KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA
Trần Ngọc Liêm

 

Điều 45. Thời hạn thanh tra hành chính

1. Thời hạn thực hiện một cuộc thanh tra được quy định như sau:

a) Cuộc thanh tra do Thanh tra Chính phủ tiến hành không quá 60 ngày, trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài, nhưng không quá 90 ngày. Đối với cuộc thanh tra đặc biệt phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều địa phương thì thời hạn thanh tra có thể kéo dài, nhưng không quá 150 ngày;

b) Cuộc thanh tra do Thanh tra tỉnh, Thanh tra bộ tiến hành không quá 45 ngày, trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài, nhưng không quá 70 ngày;

c) Cuộc thanh tra do Thanh tra huyện, Thanh tra sở tiến hành không quá 30 ngày; ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn thanh tra có thể kéo dài, nhưng không quá 45 ngày.

2. Thời hạn của cuộc thanh tra được tính từ ngày công bố quyết định thanh tra đến ngày kết thúc việc thanh tra tại nơi được thanh tra.

3. Việc kéo dài thời hạn thanh tra quy định tại khoản 1 Điều này do người ra quyết định thanh tra quyết định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1973/TTCP-VIII   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thanh tra Chính phủ   Người ký: Trần Ngọc Liêm
Ngày ban hành: 31/10/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1973/TTCP-VIII

490

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
428640