• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 1975/BTTTT-CNTT hướng dẫn trường hợp tái nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng sau khi bảo hành, sửa chữa ở nước ngoài do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Tải về Công văn 1975/BTTTT-CNTT
Bản Tiếng Việt

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1975/BTTTT-CNTT
V/v hướng dẫn trường hợp tái nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng sau khi bảo hành, sửa chữa ở nước ngoài

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Tiếp theo công văn số 576/BTTTT-CNTT ngày 26/02/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, giải đáp một số vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 11/2012/TT-BTTTT ngày 17/7/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông có hướng dẫn đối với trường hợp tái nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng sau khi đưa ra nước ngoài bảo hành, sửa chữa theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 11/2012/TT-BTTTT như sau:

- Trong thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xử lý một số đề nghị của doanh nghiệp về việc xác nhận trường hợp tái nhập khẩu sản phẩm CNTT sau khi đưa ra nước ngoài bảo hành, sửa chữa. Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Cơ quan Hải quan xem xét, quyết định cho phép thông quan trên cơ sở xem xét các tài liệu doanh nghiệp cần phải cung cấp theo hướng dẫn tại công văn số 576/BTTTT-CNTT ngày 26/02/2013, doanh nghiệp không cần phải có văn bản xin ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Đề nghị Quý Tổng cục hướng dẫn các đơn vị Hải quan địa phương và các doanh nghiệp thực hiện việc tái nhập khẩu sản phẩm CNTT sau khi đưa ra nước ngoài để bảo hành, sửa chữa theo nội dung trên và định kỳ hàng quý tổng hợp, thống kê gửi Bộ Thông tin và Truyền thông để phục vụ công tác quản lý nhà nước (theo biểu mẫu kèm trong phụ lục gửi kèm). Đối với các trường hợp khác đề nghị tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 576/BTTTT-CNTT ngày 26/02/2013.

Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

 

BẢNG TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG HỢP NHẬP KHẨU SẢN PHẨM CNTT ĐÃ QUA SỬ DỤNG SAU KHI ĐƯA RA NƯỚC NGOÀI BẢO HÀNH, SỬA CHỮA

(kèm theo công văn số 1975/BTTTT-CNTT ngày 05/7/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ và thông tin liên hệ

Tên sản phẩm tái nhập khẩu

Số Tờ khai nhập khẩu

Ngày nhập khẩu

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Điều 4. Các trường hợp không áp dụng Danh mục cấm nhập khẩu

...

3. Tái nhập khẩu sau khi đưa ra nước ngoài để bảo hành, bảo trì hoặc sửa chữa, làm mới.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1975/BTTTT-CNTT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông   Người ký: Nguyễn Minh Hồng
Ngày ban hành: 05/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1975/BTTTT-CNTT

126

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
200685