• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


Công văn 1985/CT-TTHT năm 2018 về khấu trừ, kê khai thuế thu nhập cá nhân tại Hội sở ngân hàng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1985/CT-TTHT
V/v khấu trừ, kê khai thuế TNCN tại Hội sở ngân hàng

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
Địa chỉ: 54A Nguyễn Chí Thanh, P Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
MST: 0200124891)

Trả lời công văn số 3033/2017/CV-TGĐ ngày 28/9/2017 của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng) hỏi về khấu trừ, kê khai thuế TNCN tại Hội sở ngân hàng, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế, nộp thuế TNCN:

“...c) Nơi nộp hồ sơ khai thuế

- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập là cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân...”

- Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính:

+ Tại Khoản 1 Điều 25 hướng dẫn về khấu trừ thuế:

“1. Khấu trừ thuế

Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập... ”

+ Tại Điều 26 hướng dẫn về khai thuế, quyết toán thuế:

“Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân và cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân thực hiện khai thuế và quyết toán thuế theo hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ tại văn bản hướng dẫn về quản lý thuế....”

- Căn cứ công văn số 48/TCT-TNCN ngày 04/01/2018 của Tổng cục Thuế về việc kê khai, nộp thuế TNCN tập trung.

- Căn cứ công văn số 5391/TCT-TNCN ngày 23/11/2017 của Tổng cục Thuế về việc kê khai, nộp thuế TNCN tập trung.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Ngân hàng trực tiếp chi trả các khoản thu nhập của cán bộ nhân viên toàn hệ thống thì Ngân hàng thực hiện khấu trừ, kê khai, nộp thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý Hội sở chính.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Ngân hàng được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 6;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1985/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 15/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1985/CT-TTHT

64

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376346