• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

Công văn 1992/CT-TTHT năm 2018 về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động tư vấn chuyển nhượng vốn điều lệ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1992/CT-TTHT
V/v thuế GTGT đối với hoạt động tư vấn chuyển nhượng vốn điều lệ

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina
(Địa chỉ: Tầng 7, số 60 Lý Thái Tổ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
MST: 0102122617)

Trả lời công văn số 2012/2017/CV-VNSC đề ngày 20/12/2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina (sau đây gọi tt là "Công ty") hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán:

+ Tại Khoản 3 Điều 1 quy định:

"1. Chứng khoán là bằng chng xác nhn quyền và li ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, bao gồm các loại sau đây:

a) Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;

b) Quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán;

c) Hợp đồng góp vốn đầu tư;

d) Các loại chứng khoán khác do Bộ Tài chính quy định ”

+ Tại Khoản 8a Điều 1 quy định:

"8a. Hợp đồng góp vốn đầu tư là hợp đồng góp vốn bằng tiền hoặc tài sản giữa các nhà đầu tư với tổ chức phát hành hợp đồng nhằm mục đích lợi nhuận và được phép chuyển đổi thành chứng khoán khác.

+ Tại Khoản 13 Điều 1 quy định:

“13. Tổ chức phát hành là tổ chức thực hiện chào bán chứng khoán. ”

+ Tại Khoản 23 Điều 1 quy định:

“23. Tư vấn đầu tư chứng khoán là việc cung cấp cho nhà đầu tư kết quả phân tích, công bố báo cáo phân tích và khuyến nghị liên quan đến chứng khoán."

- Căn cứ Khoản 1 Điều 13 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 quy định về đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng:

”1. Tổ chức phát hành thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng phải đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước."

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT:

+ Tại Điểm c Khoản 8 Điều 4 quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

"8. Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán sau đây:

c) Kinh doanh chứng khoán bao gồm: Môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý công ty đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chng khoán, dịch vụ tổ chức thị trường của sở giao dịch chứng khoán hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán, dịch vụ liên quan đến chứng khoán đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, cho khách hàng vay tiền để thực hiện giao dịch quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và hoạt động kinh doanh chứng khoán khác theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Hoạt động cung cấp thông tin, tổ chức bán đấu giá cổ phần của các tổ chức phát hành, h trợ kỹ thuật phục vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của Sở Giao dịch chứng khoán."

+ Tại Điều 11 quy định về thuế suất 10%:

"Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này....”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina thực hiện giao dịch tư vấn về việc chuyển nhượng vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên thì đây không phải là hoạt động kinh doanh chứng khoán theo quy định tại Điểm c Khoản 8 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Các khoản phí môi giới, phí tư vấn mà Công ty nhận được từ hoạt động nêu trên thuộc đối chịu thuế GTGT là 10%.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina biết để thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như Trên;
- Phòng: KT4. Pháp chế;
-L
ưu: VT,TTHT(2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1992/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 15/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1992/CT-TTHT

74

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376348