• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Công văn 1999/TCT-CS năm 2015 về chính sách thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 1999/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1999/TCT-CS
V/v: Chính sách thu tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi:

Chi nhánh doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên- Khách sạn Mường Thanh Thanh Hóa
(Địa chỉ: Khu OC1, Khu đô thị nam thành phố Thanh Hóa, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa)

 

Trả lời Công văn số 03/CV-KSMT ngày 20/4/2015 của Chi nhánh doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên- Khách sạn Mường Thanh Thanh Hóa về xin miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản dở dang, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đã có Công văn số 525/CT-QLĐ ngày 11/3/2015 về miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản trả lời Chi nhánh doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên - Khách sạn Mường Thanh Thanh Hóa. Nội dung hướng dẫn tại Công văn số 525/CT-QLĐ của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa là phù hợp với quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế đề nghị Chi nhánh doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên - Khách sạn Mường Thanh Thanh Hóa nghiên cứu Công văn số 525/CT-QLĐ ngày 11/3/2015 nêu trên để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Chi nhánh doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên - Khách sạn Mường Thanh Thanh Hóa được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr - Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, CS (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1999/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Ngô Văn Độ
Ngày ban hành: 22/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1999/TCT-CS

246

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279034