• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân


 

Công văn 20/VPCP-KTTH năm 2020 thực hiện Nghị quyết 792/NQ-UBTVQH14 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 20/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/VPCP-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 792/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Nghị quyết số 792/NQ-UBTVQH14 ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc về một số nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương có liên quan:

a) Thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước; xây dựng lộ trình cơ cấu lại, sáp nhập, dừng hoạt động hoặc giải thể đối với các quỹ thuộc thẩm quyền của Chính phủ hoạt động không hiệu quả, không đúng mục tiêu đề ra hoặc không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, trùng lặp về mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng phục vụ hoặc không có khả năng độc lập về tài chính, trùng lặp nguồn thu, nhiệm vụ chi với ngân sách nhà nước, báo cáo Chính phủ t rong quý IV năm 2020.

b) Thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của Quốc hội, trên cơ sở đó có kiến nghị, đề xuất cơ cấu lại, sáp nhập, dừng hoạt động hoặc giải thể các quỹ, báo cáo Chính phủ trong quý IV năm 2020 để trình Quốc hội xem xét, quyết định.

c) Nghiên cứu hình thành cơ sở pháp lý để thống nhất quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ trong quý IV năm 2020.

d) Thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ nhằm đảm bảo đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thực tế và hệ thống pháp luật.

3. Giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hệ thống pháp luật có liên quan đến Quỹ Bảo hiểm xã hội và Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo đúng tinh thần Nghị quyết số 28 -NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và các Nghị quyết của Trung ương về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

4. Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hệ thống pháp luật có liên quan đến Quỹ Bảo hiểm y tế theo đúng tinh thần Nghị quyết số 28 - NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và các Nghị quyết của Trung ương về chính sách bảo hiểm y tế.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (Để b/c);
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: KGVX, PL, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTTH (3).G

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 20/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Thị Thu Vân
Ngày ban hành: 02/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 20/VPCP-KTTH
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
440028